Salmos 111

1 Haleluja. Chválu vzdávám Hospodinu celým srdcem, v kruhu přímých, v shromáždění.

2 Činy Hospodinovy jsou velké, vyhledávané všemi, kdo zálibu v nich našli.

3 Velebné a důstojné je jeho dílo, jeho spravedlnost trvá navždy.

4 On zajistil památku svým divům; Hospodin je milostivý, plný slitování.

5 Dal potravu těm, kdo se ho bojí, navěky je pamětliv své smlouvy.

6 Svému lidu ohlásil své mocné činy, že mu dá dědictví pronárodů.

7 Činy jeho rukou jsou pravda a právo, všechna jeho ustanovení jsou věrná,

8 spolehlivá navěky a navždy, pravdou a přímostí vytvořená.

9 Seslal svému lidu vykoupení, ustanovil navěky svou smlouvu; svaté, bázeň budící je jeho jméno.

10 Počátek moudrosti je bát se Hospodina; velice jsou prozíraví všichni, kdo tak činí. Jeho chvála trvá navždy!