Salmos 80

1 Pro předního zpěváka. Podle "Lilií". Svědectví pro Asafa. Žalm.

2 Naslouchej, pastýři Izraele, ty, jenž Josefa jak ovce vodíš, zaskvěj se, jenž trůníš nad cheruby, před kmeny Efrajim, Benjamín, Manases!

3 Vzbuď svou bohatýrskou sílu a přijď zachránit nás.

4 Bože, obnov nás, ukaž jasnou tvář a budem zachráněni.

5 Hospodine, Bože zástupů, jak dlouho budeš dýmat hněvem při modlitbách svého lidu?

6 Chlebem slzí jsi je krmil, pít jsi jim dal slzy plnou měrou.

7 Pro sousedy jsme předmětem sváru, nepřátelům pro smích.

8 Bože zástupů, obnov nás, ukaž jasnou tvář a budem zachráněni!

9 Vinnou révu z Egypta jsi vyňal, vypudil jsi pronárody a ji jsi zasadil.

10 Připravil jsi pro ni všechno, zapustila kořeny a rozrostla se v zemi.

11 Hory přikryla svým stínem, její ratolesti jsou jak Boží cedry,

12 rozložila výhonky až k moři a své úponky až k Řece.

13 Proč pobořils její zídky? Aby trhali z ní všichni, kdo jdou kolem?

14 Rozrývá ji kanec z lesa a spásá ji polní havěť.

15 Bože zástupů, navrať se, shlédni z nebe, popatř, ujmi se té révy,

16 kmene, který pravice tvá zasadila, letorostu, jejž sis vypěstoval.

17 Spálena je ohněm, porubána, zachmuřil jsi tvář a hynou.

18 Nad mužem své pravice drž svoji ruku, nad synem člověka, letorostem, jejž sis vypěstoval.

19 Nikdy se tě nespustíme, zachovej nám život, ať můžeme vzývat tvoje jméno. [ (Psalms 80:20) Hospodine, Bože zástupů, obnov nás, ukaž jasnou tvář a budem zachráněni! ]