Salmos 20

1 Pro předního zpěváka. Žalm Davidův.

2 Kéž ti v den soužení Hospodin odpoví, kéž je ti hradem jméno Boha Jákobova!

3 Kéž ti sešle pomoc ze svatyně, kéž tě podepírá ze Sijónu!

4 Kéž má na paměti všechny tvé obětní dary, kéž tvou oběť zápalnou rád přijme.

5 Kéž ti dá, po čem tvé srdce touží, kéž splní každý tvůj záměr!

6 Budeme plesat nad tvým vítězstvím, vztyčíme praporce ve jménu svého Boha. Kéž splní Hospodin všechna tvá přání!

7 Nyní vím, že Hospodin dá svému pomazanému vítězství, on mu odpoví ze svého svatého nebe bohatýrskými činy své vítězné pravice.

8 Jedni se honosí vozy, jiní koňmi, ale my připomínáme jméno Hospodina, svého Boha.

9 Oni klesali, až padli, my jsme povstali a přetrváme. [ (Psalms 20:10) "Hospodine, pomoz!" Král ať nám odpoví v den, kdy budem volat. ]