Salmos 66

1 Pro předního zpěváka, žalmová píseň. Hlahol Bohu, celá země!

2 Pějte žalmy k slávě jeho jména, jeho chválu šiřte chvalozpěvem.

3 Řekněte Bohu: Jakou bázeň vzbuzují tvé činy! Pro tvoji nesmírnou moc se vtírají v tvou přízeň i tví nepřátelé.

4 Ať se ti klaní celá země a zpívá ti žalmy, ať zpívá žalmy tvému jménu.

5 Pojďte, pohleďte na Boží skutky, tím, co koná mezi lidskými syny, vzbuzuje bázeň.

6 Moře obrátil v souš, řeku přešli suchou nohou; radujme se tady z něho!

7 Věčně vládne svou bohatýrskou silou, pronárody sleduje svým zrakem. Odbojníci ať se nevyvyšují!

8 Dobrořečte, národy, našemu Bohu, zvučně rozhlašujte jeho chválu.

9 Zachoval nás při životě, nedopustil, aby nám uklouzly nohy.

10 Ano, zkoušel jsi nás, Bože, protříbil jsi nás, jako se tříbí stříbro:

11 zavedls nás do lovecké sítě, těžké břemeno jsi nám na bedra vložil.

12 Dopustils, že člověk nám po hlavách jezdil, šli jsme ohněm, vodou, vyvedl jsi nás však a dal hojnost všeho.

13 Vstoupím se zápalnou obětí do tvého domu, splním ti své sliby,

14 jež moje rty vyslovily, jež v soužení vyřkla moje ústa.

15 V oběť zápalnou ti přinesu to nejtučnější, s obětním dýmem z beranů připravím skot i kozly.

16 Pojďte, slyšte, všichni bohabojní, budu vám vyprávět, co mi Bůh prokázal.

17 Svými ústy jsem volával k němu, svým jazykem jsem ho vyvyšoval.

18 Kdybych se snad upnul srdcem k ničemnosti, byl by mě Panovník nevyslyšel.

19 Bůh však slyšel, mé modlitbě věnoval pozornost.

20 Požehnán buď Bůh, že mou modlitbu nezamítl a své milosrdenství mi neodepřel.