Salmos 108

1 Píseň, žalm Davidův.

2 Mé srdce je připraveno, Bože, budu zpívat, prozpěvovat žalmy, rovněž moje sláva!

3 Probuď se už, citaro a harfo, ať jitřenku vzbudím.

4 Hospodine, chci ti mezi lidmi vzdávat chválu, mezi národy ti budu zpívat žalmy;

5 vždyť tvé milosrdenství nad nebe sahá, až do mraků tvoje věrnost.

6 Povznes se až nad nebesa, Bože, a nad celou zemí ať je tvoje sláva!

7 Aby tvoji milí byli zachováni, pomoz svou pravicí, odpověz mi!

8 Bůh ve své svatyni promluvil: "S jásotem rozdělím Šekem, rozměřím dolinu Sukót.

9 Mně patří Gileád, mně patří Manases, Efrajim, přilba mé hlavy, Juda, můj palcát.

10 Moáb je mé umývadlo, na Edóm hodím svůj střevíc, proti Pelišteji válečný ryk spustím."

11 Kdože mě uvede do nepřístupného města? Kdo mě dovedl až do Edómu?

12 Což ne, Bože, ty, jenž zanevřel jsi na nás? Což s našimi zástupy bys nevytáhl, Bože?

13 Před protivníkem buď naše pomoc, je šalebné čekat spásu od člověka. [ (Psalms 108:14) S Bohem statečně si povedeme, on rozšlape naše protivníky. ]