Salmos 138

1 Davidův. Celým svým srdcem ti vzdávám chválu, přímo před bohy ti zpívám žalmy,

2 klaním se ti před tvým svatým chrámem, tvému jménu vzdávám chválu za tvé milosrdenství a za tvou věrnost; svou řeč jsi vyvýšil nad každé své jméno.

3 Odpověděl jsi mi v den, kdy jsem tě volal, dodal jsi mé duši sílu.

4 Hospodine, všichni králové země ti vzdají chválu, až uslyší, co jsi vyřkl.

5 Budou zpívat o Hospodinových cestách, neboť sláva Hospodinova je velká.

6 Hospodin je vyvýšený, ale hledí na poníženého, zdálky pozná domýšlivce.

7 I když jsem v soužení, ty mi zachováš život, vztáhneš ruku proti hněvu mých nepřátel a tvá pravice mě spasí.

8 Hospodin za mě dokončí zápas. Hospodine, tvoje milosrdenství je věčné, neopouštěj dílo vlastních rukou!