Salmos 1

1 Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků, který nestojí na cestě hříšných, který nesedává s posměvači,

2 nýbrž si oblíbil Hospodinův zákon, nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci.

3 Je jako strom zasazený u tekoucí vody, který dává své ovoce v pravý čas, jemuž listí neuvadá. Vše, co podnikne, se zdaří.

4 Se svévolníky je tomu jinak: jsou jak plevy hnané větrem.

5 Na soudu svévolní neobstojí, ani hříšní v shromáždění spravedlivých.

6 Hospodin zná cestu spravedlivých, ale cesta svévolníků vede do záhuby.