Salmos 6

1 Pro předního zpěváka za doprovodu osmistrunných nástrojů. Žalm Davidův.

2 Nekárej mě, Hospodine, ve svém hněvu, netrestej mě ve svém rozhořčení!

3 Smiluj se nade mnou, Hospodine, chřadnu, Hospodine, uzdrav mě, mé kosti trnou děsem.

4 Má duše je tolik vyděšená, a ty, Hospodine, dokdy budeš váhat?

5 Vrať se, Hospodine, braň mě, pro své milosrdenství mě zachraň!

6 Mezi mrtvými tě nebude nic připomínat; což ti v podsvětí vzdá někdo chválu?

7 Vyčerpán jsem nářkem, každé noci smáčím svou podušku pláčem, skrápím slzami své lože.

8 Zrak mi slábne hořem, kalí se mi vinou všech mých protivníků.

9 Pryč ode mne všichni, kdo pácháte ničemnosti! Hospodin můj hlasitý pláč slyší,

10 Hospodin slyší mou prosbu, moji modlitbu Hospodin přijme. [ (Psalms 6:11) Hanba a velký děs padnou na všechny mé nepřátele. Pryč odtáhnou v náhlém zahanbení. ]