Salmos 26

1 Davidův. Dopomoz mi, Hospodine, k právu. Žil jsem bezúhonně, neochvějně doufal v Hospodina.

2 Hospodine, zkoumej mě a podrob zkoušce, protřib moje ledví a mé srdce!

3 Tvoje milosrdenství mám před očima, řídím se tvou pravdou.

4 Nesedávám s šalebníky, nescházím se s potměšilci.

5 Schůzky zlovolníků nenávidím, mezi svévolníky nezasednu.

6 Umývám si ruce v nevinnosti, při tvém oltáři se držím, Hospodine,

7 aby bylo slyšet mé hlasité díkůvzdání, abych vyprávěl o všech tvých divech.

8 Hospodine, zamiloval jsem si dům, v němž bydlíš, místo, kde má příbytek tvá sláva.

9 Nesmeť spolu s hříšníky mou duši a můj život s těmi, kdo krev prolévají,

10 kterým na rukou lpí mrzkost, jejichž pravice je plná úplatků.

11 Já přec žiji bezúhonně, vykup mě, smiluj se nade mnou!

12 Moje noha stojí na rovině, v shromážděních budu dobrořečit Hospodinu.