Salmos 45

1 Pro předního zpěváka, podle "Lilií". Pro Kórachovce; poučující, píseň lásky.

2 Slavnostní řeč mi ze srdce tryská, své dílo přednesu králi; jazyk můj - hbitého písaře rydlo:

3 Ty nejkrásnější ze synů lidských, z tvých rtů se line milost, proto ti Bůh navěky žehná!

4 Boky si opásej, bohatýre, mečem, svou velebnou důstojností,

5 se zdarem do boje důstojně vyjeď za pravdu, mírnost a spravedlnost, svou pravicí dokážeš činy, jež vzbudí bázeň.

6 Máš ostré šípy, národy padnou ti k nohám, zasáhneš srdce nepřátel, králi!

7 Tvůj trůn, ó božský, bude stát věčně a navždy, tvým žezlem královským je žezlo práva.

8 Miluješ spravedlnost, nenávidíš zvůli; proto tě, božský, pomazal Bůh tvůj olejem veselí nad tvoje druhy.

9 Celé tvé roucho myrhou, aloe, kasií voní, z paláců zdobených slonovou kostí hra strun zní pro radost tobě.

10 Královské dcery se skvějí v tvých skvostech, královna ve zlatě z Ofíru ti stojí po pravici.

11 Slyš, dcero, pohleď, nakloň své ucho, zapomeň na svůj lid, na otcův dům,

12 neboť král zatouží po tvé kráse; je to tvůj pán a jemu se klaněj.

13 I dcera Týru svůj dar ti nese, naklonit si tě chtějí boháči z lidu.

14 Královská dcera v celé své slávě již čeká uvnitř, svůj šat má protkaný zlatem.

15 V zářivém oděvu ji vedou králi a za ní její panenské družky, k tobě je uvádějí.

16 Průvod se ubírá v radostném jásotu, vstupuje v královský palác.

17 Namísto otců budeš mít syny, učiníš je velmoži po celé zemi. [ (Psalms 45:18) Tvé jméno budu připomínat po všechna pokolení; proto ti národy budou vzdávat chválu navěky a navždy. ]