Salmos 128

1 Poutní píseň. Blaze každému, kdo se bojí Hospodina, kdo chodí po jeho cestách!

2 Co rukama vytěžíš, budeš i jíst. Blaze tobě, bude s tebou dobře.

3 Tvá žena bude jak plodná réva uvnitř tvého domu, tvoji synové jak olivové ratolesti kolem tvého stolu.

4 Hle, jak bývá požehnáno muži, jenž se bojí Hospodina.

5 Hospodin ať požehná ti ze Sijónu, abys viděl dobro Jeruzaléma po všechny dny svého žití,

6 abys uviděl syny svých synů. Pokoj s Izraelem!