Salmos 113

1 Haleluja. Chvalte, Hospodinovi služebníci, chvalte jméno Hospodina!

2 Jméno Hospodinovo buď požehnáno nyní i navěky.

3 Od východu slunce až na západ chváleno buď jméno Hospodina.

4 Hospodin je vyvýšen nad všemi národy, nad nebesa strmí jeho sláva.

5 Kdo je jako Hospodin, náš Bůh, jenž tak vysoko trůní?

6 Sestupuje níže, aby viděl na nebesa a na zemi.

7 Nuzného pozvedá z prachu, z kalu vytahuje ubožáka

8 a pak ho posadí vedle knížat, vedle knížat svého lidu.

9 Neplodnou usazuje v domě jako šťastnou matku synů. Haleluja.