Salmos 95

1 Pojďte, zaplesejme Hospodinu, oslavujme hlaholem skálu své spásy,

2 vstupme před jeho tvář s díkůvzdáním, oslavujme ho hlaholem žalmů!

3 Hospodin je velký Bůh, je velký Král nad všemi bohy.

4 On má v svých rukou hlubiny země, temena hor patří jemu.

5 Jeho je moře, on sám je učinil, souš vytvořily jeho ruce.

6 Přistupte, klaňme se, klekněme, skloňme kolena před Hospodinem, který nás učinil.

7 On je náš Bůh, my lid, jejž on pase, ovce, jež vodí svou rukou. Uslyšíte-li dnes jeho hlas,

8 nezatvrzujte svá srdce jako při sváru v Meribě, jako v den pokušení na poušti v Masse,

9 kde mě vaši otcové pokoušeli, kde mě chtěli zkoušet, i když viděli mé činy.

10 Po čtyřicet let mi bylo na obtíž to pokolení. Řekl jsem si: Je to lid bloudící srdcem, k mým cestám se nezná.

11 Proto jsem se v hněvu zapřisáhl: Nevejdou do mého odpočinutí!