Deuteronômio 27

1 I přikázal Mojžíš a izraelští starší lidu: Dbejte na každý příkaz, který vám dnes udílím.

2 V den, kdy přejdete Jordán do země, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh, postavíš si veliké kameny a obílíš je vápnem.

3 Napíšeš na ně všechna slova tohoto zákona, až přejdeš Jordán a vejdeš do země, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh, do země oplývající mlékem a medem, jak k tobě mluvil Hospodin, Bůh tvých otců.

4 Až tedy přejdete Jordán, postavíte na hoře Ébalu ony kameny, jak vám dnes přikazuji, a obílíš je vápnem.

5 Vybuduješ tam oltář Hospodinu, svému Bohu, oltář z kamenů, ale nebudeš je opracovávat železem.

6 Z neopracovaných kamenů vybuduješ oltář Hospodinu, svému Bohu, a budeš na něm obětovat zápalné oběti Hospodinu, svému Bohu.

7 Budeš tam také obětovat a jíst pokojné oběti a radovat se před Hospodinem, svým Bohem.

8 A na kameny napíšeš co nejzřetelněji všechna slova tohoto zákona.

9 I promluvil Mojžíš a lévijští kněží k celému Izraeli: Ztiš se a slyš, Izraeli, stal ses dnešního dne lidem Hospodina, svého Boha.

10 Budeš poslouchat Hospodina, svého Boha, a plnit jeho příkazy a jeho nařízení, která ti dnes přikazuji.

11 Onoho dne Mojžíš lidu dále přikázal:

12 Až přejdete Jordán, postaví se na hoře Gerizímu, aby žehnali lidu: Šimeón, Lévi, Juda, Isachar, Josef a Benjamín.

13 A tito se postaví na hoře Ébalu, aby zlořečili: Rúben, Gád, Ašer, Zabulón, Dan a Neftalí.

14 Lévijci střídavě se všemi izraelskými muži budou pronášet zvýšeným hlasem:

15 "Buď proklet muž, který zhotoví tesanou nebo litou sochu, ohavnost před Hospodinem, výrobek rukou řemeslníka, a uloží ji v úkrytu." A všechen lid odpoví a řekne: "Amen."

16 "Buď proklet, kdo zlehčuje svého otce a svou matku." A všechen lid řekne: "Amen."

17 "Buď proklet, kdo posouvá mezník svého bližního." A všechen lid řekne: "Amen."

18 "Buď proklet, kdo svádí slepce z cesty." A všechen lid řekne: "Amen."

19 "Buď proklet, kdo převrací právo bezdomovce, sirotka a vdovy." A všechen lid řekne: "Amen."

20 "Buď proklet, kdo obcuje se ženou svého otce, neboť odkryl cíp pláště svého otce." A všechen lid řekne: "Amen."

21 "Buď proklet, kdo obcuje s nějakým zvířetem." A všechen lid řekne: "Amen."

22 "Buď proklet, kdo obcuje se svou sestrou, dcerou svého otce nebo dcerou své matky." A všechen lid řekne: "Amen."

23 "Buď proklet, kdo obcuje se svou tchyní." A všechen lid řekne: "Amen."

24 "Buď proklet, kdo tajně ubije svého bližního." A všechen lid řekne: "Amen."

25 "Buď proklet, kdo vezme úplatek, aby ubil člověka a prolil nevinnou krev." A všechen lid řekne: "Amen."

26 "Buď proklet, kdo nebude plnit slova tohoto zákona a dodržovat je." A všechen lid řekne: "Amen."