Deuteronômio 14

1 Jste synové Hospodina, svého Boha. Nebudete si pro mrtvého dělat smuteční zářezy, ani mezi očima lysinu.

2 Jsi přece svatý lid Hospodina, svého Boha. Tebe si Hospodin vyvolil ze všech lidských pokolení, která jsou na tváři země, abys byl jeho lidem, zvláštním vlastnictvím.

3 Nesmíš jíst nic ohavného.

4 Smíte jíst tato zvířata: býka, ovci a kozu,

5 jelena, gazelu, daňka, kozorožce, antilopu díšona, tura stepního a divokou kozu,

6 zkrátka všechna zvířata, která mají kopyta rozdělená tak, že jsou obě kopyta úplně rozpolcená, přežvýkavce mezi zvířaty; ty jíst smíte.

7 Z přežvýkavců, z těch, co mají kopyta rozdělená rozpolcením, nesmíte však jíst velblouda, zajíce a damana. Jsou to přežvýkavci, ale kopyta nemají úplně rozdělená; budou pro vás nečistí.

8 Ani vepře; má sice kopyta rozdělená, ale nepřežvykuje; bude pro vás nečistý. Jejich maso nesmíte jíst, jejich zdechliny se nedotknete.

9 Ze všeho, co je ve vodě, smíte jíst toto: všechno, co má ploutve a šupiny. To smíte jíst.

10 Co nemá ploutve ani šupiny, jíst nesmíte; bude to pro vás nečisté.

11 Smíte jíst všechno čisté ptactvo.

12 Jen tyto z nich jíst nesmíte: orla, orlosupa a orla mořského,

13 luňáka, jestřába a různé druhy supů,

14 žádný druh havranů,

15 pštrosa, sovu, racka a různé druhy sokolů,

16 kulicha, výra a sovu pálenou,

17 pelikána, mrchožrouta a kormorána,

18 čápa a různé druhy volavek, dudka a netopýra.

19 Nečistá bude pro vás i všechna létající havěť; nesmí se jíst.

20 Všechno čisté ptactvo jíst smíte.

21 Nesmíte jíst žádnou zdechlinu. Buď ji dáš bezdomovci, který žije v tvých branách, aby ji jedl, nebo ji prodáš cizinci. Vždyť jsi svatý lid Hospodina, svého Boha. Nebudeš vařit kůzle v mléce jeho matky.

22 Budeš odvádět desátky z veškeré úrody své setby, která každoročně na poli vyroste.

23 Na místě, které si on vyvolí, aby tam přebývalo jeho jméno, budeš jíst před Hospodinem, svým Bohem, desátky ze svého obilí, moštu a čerstvého oleje i prvorozených kusů svého skotu a bravu, aby ses učil bát Hospodina, svého Boha, po všechny dny.

24 Kdybys měl dlouhou cestu a nemohl je donést, protože místo, které vyvolí Hospodin, tvůj Bůh, aby tam spočinulo jeho jméno, bude od tebe vzdáleno, až Hospodin, tvůj Bůh, ti požehná,

25 směníš je za stříbro, stříbro zavážeš, vezmeš do ruky a půjdeš na místo, které si Hospodin, tvůj Bůh, vyvolí.

26 Tam koupíš za to stříbro všechno, po čem zatoužíš, skot, brav, víno, opojný nápoj, cokoli budeš chtít, a budeš jíst před Hospodinem, svým Bohem, a radovat se i se svým domem.

27 Ani lévijce, který žije v tvých branách, nenecháš opuštěného, protože nemá s tebou podíl ani dědictví.

28 Každého třetího roku odneseš všechny desátky ze své úrody toho roku a složíš je ve svých branách.

29 I přijde lévijec, protože nemá s tebou podíl ani dědictví, a bezdomovec, sirotek a vdova, kteří žijí v tvých branách, a budou jíst dosyta, aby ti Hospodin, tvůj Bůh, žehnal při každé práci, kterou bude tvá ruka konat.