Mateus 15

1 Tehdy přišli k Ježíšovi z Jeruzaléma farizeové a zákoníci a řekli:

2 "Proč tvoji učedníci porušují tradici otců? Vždyť si před jídlem neomývají ruce!"

3 On jim odpověděl: "A proč vy přestupujete přikázání Boží kvůli své tradici?

4 Vždyť Bůh řekl: 'Cti otce i matku' a 'kdo zlořečí otci nebo matce, ať je potrestán smrtí.'

5 Vy však učíte: Kdo řekne otci nebo matce: 'To, čím bych ti měl pomoci, je obětní dar',

6 ten již to nemusí dát svému otci nebo matce. A tak jste svou tradicí zrušili slovo Boží.

7 Pokrytci, dobře prorokoval o vás Izaiáš, když řekl:

8 'Lid tento ctí mě rty, ale srdce jejich je daleko ode mne;

9 marně mě uctívají, neboť učí naukám, jež jsou jen příkazy lidskými.'"

10 Svolal zástupy a řekl: "Slyšte a rozumějte:

11 Ne co vchází do úst, znesvěcuje člověka, ale co z úst vychází, to člověka znesvěcuje."

12 Tu přišli učedníci a řekli mu: "Víš, že se farizeové urazili, když slyšeli to slovo?"

13 Ale on jim odpověděl: "Každá rostlina, kterou nezasadil můj nebeský Otec, bude vykořeněna.

14 Nechte je: slepí vedou slepé. A když vede slepý slepého, oba spadnou do jámy."

15 Petr mu na to řekl: "Vysvětli nám to podobenství!"

16 On odpověděl: "I vy jste ještě nechápaví?

17 Nerozumíte, že to, co vchází do úst, přijde do břicha a jde do hnoje?

18 Však to, co z úst vychází, jde ze srdce, a to člověka znesvěcuje.

19 Neboť ze srdce vycházejí špatné myšlenky, vraždy, cizoložství, smilství, loupeže, křivá svědectví, urážky.

20 To jsou věci, které člověka znesvěcují; ale jíst neomytýma rukama člověka neznesvěcuje."

21 Ježíš odtud odešel až do okolí Týru a Sidónu.

22 A hle, jedna kananejská žena z těch končin vyšla a volala: "Smiluj se nade mnou, Synu Davidův! Má dcera je zle posedlá."

23 Ale on jí neodpověděl ani slovo. Jeho učedníci přistoupili a žádali ho: "Zbav se jí, vždyť za námi křičí!"

24 On odpověděl: "Jsem poslán ke ztraceným ovcím z lidu izraelského."

25 Ale ona přistoupila, klaněla se mu a řekla: "Pane, pomoz mi!"

26 On jí odpověděl: "Nesluší se vzít chleba dětem a hodit jej psům."

27 Ona řekla: "Ovšem, Pane, jenže i psi se živí z drobtů, které spadnou ze stolu jejich pánů."

28 Tu jí Ježíš řekl: "Ženo, tvá víra je veliká; staň se ti tak, jak chceš." A od té hodiny byla její dcera zdráva.

29 Odtud Ježíš přešel zase ke Galilejskému moři; vystoupil na horu a posadil se tam.

30 Tu se k němu sešly celé zástupy a měly s sebou chromé, mrzáky, slepé, hluchoněmé a mnohé jiné. Kladli je k jeho nohám a on je uzdravil,

31 takže se zástupy divily, když viděly, že němí mluví, mrzáci jsou zdraví, chromí chodí a slepí vidí; i velebili Boha izraelského.

32 Ježíš si zavolal své učedníky a řekl: "Je mi líto zástupu, neboť již tři dny jsou se mnou a nemají co jíst. Poslat je domů hladové nechci, aby nezemdleli na cestě."

33 Učedníci mu namítli: "Kde vezmeme na poušti tolik chleba, abychom nasytili takový zástup?"

34 Ježíš jim řekl: "Kolik máte chlebů?" Odpověděli: "Sedm a několik rybiček."

35 I nařídil zástupu usednout na zem;

36 potom vzal těch sedm chlebů i ryby, vzdal díky, lámal a dával učedníkům a učedníci zástupům.

37 I jedli všichni a nasytili se; a zbylých nalámaných chlebů sebrali ještě sedm plných košů.

38 Těch, kteří jedli, bylo čtyři tisíce mužů kromě žen a dětí.

39 potom propustil zástupy, vstoupil na loď a připlul na území Magadan.