Mateus 23

1 Tehdy Ježíš mluvil k zástupům i k svým učedníkům:

2 "Na stolici Mojžíšově zasedli zákoníci a farizeové.

3 Proto čiňte a zachovávejte všechno, co vám řeknou; ale podle jejich skutků nejednejte: neboť oni mluví a nečiní.

4 Svazují těžká břemena a nakládají je lidem na ramena, ale sami se jich nechtějí dotknout ani prstem.

5 Všechny své skutky konají tak, aby je lidé viděli: rozšiřují si modlitební řemínky a prodlužují třásně,

6 mají rádi přední místa na hostinách a přední sedadla v synagógách,

7 líbí se jim, když je lidé na ulici zdraví a říkají jim 'Mistře'.

8 Vy však si nedávejte říkat 'Mistře': jediný je váš Mistr, vy všichni jste bratří.

9 A nikomu na zemi nedávejte jméno 'Otec': jediný je váš Otec, ten nebeský.

10 Ani si nedávejte říkat 'Učiteli': váš učitel je jeden, Kristus.

11 Kdo je z vás největší, bude váš služebník.

12 Kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen.

13 Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Zavíráte lidem království nebeské, sami nevcházíte a zabraňujete těm, kdo chtějí vejít.

14 Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Vyjídáte domy vdov pod záminkou dlouhých modliteb; proto vás postihne tím přísnější soud.

15 Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Obcházíte moře i zemi, abyste získali jednoho novověrce; a když ho získáte, učiníte z něho syna pekla, dvakrát horšího, než jste sami.

16 Běda vám, slepí vůdcové! Říkáte: 'Kdo by přísahal u chrámu, nic to neznamená; ale kdo by přísahal při chrámovém zlatu, je vázán.'

17 Blázni a slepci, co je větší: zlato, nebo chrám, který to zlato posvěcuje?

18 Nebo: 'Kdo by přísahal při oltáři, nic to neznamená; ale kdo by přísahal při oběti na něm, je vázán.'

19 Slepci, co je větší: oběť nebo oltář, který tu oběť posvěcuje?

20 Kdo tedy přísahá při oltáři, přísahá při něm a při všem, co na něm leží.

21 A kdo přísahá při chrámu, přísahá při něm a při tom, kdo v něm přebývá.

22 Kdo přísahá při nebi, přísahá při trůnu Božím a při tom, který na něm sedí.

23 Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Odevzdáváte desátky z máty, kopru a kmínu, a nedbáte na to, co je v Zákoně důležitější: právo, milosrdenství a věrnost. Toto bylo třeba činit a to ostatní nezanedbávat.

24 Slepí vůdcové, cedíte komára, ale velblouda spolknete!

25 Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Očišťujete číše a talíře zvenčí, ale uvnitř jsou plné hrabivosti a chtivosti.

26 Slepý farizeji, vyčisť především vnitřek číše, a bude čistý i vnějšek.

27 Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Podobáte se obíleným hrobům, které zvenčí vypadají pěkně, ale uvnitř jsou plné lidských kostí a všelijaké nečistoty.

28 Tak i vy se navenek zdáte lidem spravedliví, ale uvnitř jste samé pokrytectví a nepravost.

29 Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Stavíte náhrobky prorokům, zdobíte pomníky spravedlivých

30 a říkáte: 'Kdybychom my byli na místě svých otců, neměli bychom podíl na smrti proroků.'

31 Tak svědčíte sami proti sobě, že jste synové těch, kteří zabíjeli proroky.

32 Dovršte tedy činy svých otců!

33 Hadi, plemeno zmijí, jak uniknete pekelnému trestu?

34 Hle, proto vám posílám proroky a učitele moudrosti i zákoníky; a vy je budete zabíjet a křižovat, budete je bičovat ve svých synagógách a pronásledovat z místa na místo,

35 aby na vás padla všechna spravedlivá krev prolitá na zemi, od krve spravedlivého Ábela až po krev Zachariáše syna Bachariášova, kterého jste zabili mezi chrámem a oltářem.

36 Amen, pravím vám, to vše padne na toto pokolení.

37 Jeruzaléme, Jeruzaléme, který zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kdo byli k tobě posláni; kolikrát jsem chtěl shromáždit tvé děti, tak jako kvočna shromažďuje kuřátka pod svá křídla, a nechtěli jste!

38 Hle, váš dům se vám ponechává pustý.

39 Neboť vám pravím, že mě neuzříte od nynějška až do chvíle, kdy řeknete: 'Požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově.'"