Mateus 4

1 Tehdy byl Ježíš Duchem vyveden na poušť, aby byl pokoušen od ďábla.

2 Postil se čtyřicet dní a čtyřicet nocí, až nakonec vyhladověl.

3 Tu přistoupil pokušitel a řekl mu: "Jsi-li Syn Boží, řekni, ať z těchto kamenů jsou chleby."

4 On však odpověděl: "Je psáno: 'Ne jenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z Božích úst.'"

5 Tu ho vezme ďábel na do svatého města, postaví ho na vrcholek chrámu

6 a řekne mu: "Jsi-li Syn Boží, vrhni se dolů; vždyť je psáno: 'Svým andělům dá příkaz a na ruce tě vezmou, abys nenarazil nohou na kámen'!"

7 Ježíš mu pravil: "Je také psáno: 'Nebudeš pokoušet Hospodina, Boha svého.'"

8 Pak ho ďábel vezme na velmi vysokou horu, ukáže mu všechna království světa i jejich slávu

9 a řekne mu: "Toto všechno ti dám, padneš-li přede mnou a budeš se mi klanět."

10 Tu mu Ježíš odpoví: "Jdi z cesty, satane; neboť je psáno: 'Hospodinu, Bohu svému, se budeš klanět a jeho jediného uctívat.'

11 V té chvíli ho ďábel opustil, a hle, andělé přistoupili a obsluhovali ho.

12 Když Ježíš uslyšel, že Jan je uvězněn, odebral se do Galileje.

13 Opustil Nazaret a usadil se v Kafarnaum při moři, v území Zabulón a Neftalím,

14 aby se splnilo, co je řečeno ústy proroka Izaiáše:

15 'Země Zabulón a Neftalím, směrem k moři za Jordánem, Galilea pohanů -

16 lid bydlící v temnotách uvidí veliké světlo; světlo vzejde těm, kdo seděli v krajině stínu smrti.'

17 Od té chvíle začal Ježíš kázat: "Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské."

18 Když procházel podél Galilejského moře, uviděl dva bratry, Šimona zvaného Petr a jeho bratra Ondřeje, jak vrhají síť do moře; byli totiž rybáři.

19 Řekl jim: "Pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí."

20 Oni hned nechali sítě a šli za ním.

21 O něco dále uviděl jiné dva bratry, Jakuba Zebedeova a jeho bratra Jana, jak na lodi se svým otcem Zebedeem spravují sítě; a povolal je.

22 Ihned opustili loď i svého otce a šli za ním.

23 Ježíš chodil po celé galileji, učil v jejich synagógách, kázal evangelium království Božího a uzdravoval každou nemoc a každou chorobu v lidu.

24 Pověst o něm se roznesla po celé Sýrii; přinášeli k němu všechny nemocné, postižené rozličnými neduhy a trápením, posedlé, náměsíčné, ochrnuté, a uzdravoval je.

25 A velké zástupy z Galileje, Desetiměstí, z Jeruzaléma, Judska i ze Zajordání ho následovaly.