Marcos 13

1 A když vycházel z chrámu, řekl mu jeden z jeho učedníků: "Pohleď, Mistře, jaké to kameny a jaké stavby!"

2 Ježíš mu řekl: "Obdivuješ ty velké stavby? Nezůstane z nich kámen na kameni, všechno bude rozmetáno."

3 Když seděl na Olivové hoře naproti chrámu a byli sami, zeptali se ho Petr, Jakub, Jan a Ondřej:

4 "Pověz nám, kdy to nastane a jaké bude znamení, až se začne všechno schylovat ke konci!"

5 Ježíš jim odpověděl: "Mějte se na pozoru, aby vás někdo nesvedl.

6 Mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat: 'Já jsem to' a svedou mnohé.

7 Až uslyšíte válečný ryk a zvěsti o válkách, nelekejte se! Musí to být, ale ještě nebude konec.

8 Povstane národ proti národu a království proti království, v mnohých krajinách budou zemětřesení, bude hlad. To bude teprve začátek bolestí.

9 Vy sami se mějte na pozoru! Budou vás vydávat soudům, budete biti v synagógách, budete stát před vládci i králi kvůli mně, abyste před nimi vydali svědectví.

10 Ale dříve musí být evangelium kázáno všem národům.

11 Až vás povedou před soud, nemějte předem starost, co budete mluvit; ale co vám bude v té hodině dáno, to mluvte. Nejste to vy, kdo mluví, ale Duch svatý.

12 Vydá na smrt bratr bratra a otec dítě, povstanou děti proti rodičům a připraví je o život.

13 Budou vás všichni nenávidět pro mé jméno; ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.

14 Když pak uvidíte 'znesvěcující ohavnost' stát tam, kde být nemá - kdo čte, rozuměj - tehdy ti, kdo jsou v Judsku, ať uprchnou do hor;

15 kdo je na střeše, ať nesestupuje a nevchází do domu, aby si odtud něco vzal;

16 a kdo je na poli, ať se nevrací domů, aby si vzal plášť.

17 Běda těhotným a kojícím v oněch dnech!

18 Modlete se, aby to nebylo v zimě.

19 S těmi dny přijde takové soužení, jaké nebylo od počátku světa, který stvořil Bůh, až do dneška nikdy nebude.

20 A kdyby Pán nezkrátil ty dny, nebyl by spasen žádný člověk. Ale kvůli svým vyvoleným zkrátí ty dny.

21 A tehdy, řekne-li vám někdo: 'Hle, tu je Mesiáš, hle tam', nevěřte!

22 Vyvstanou lžimesiášové a lžiproroci a budou předvádět znamení a zázraky, aby svedli vyvolené, kdyby to bylo možné.

23 Vy však se mějte na pozoru! Všecko jsem vám řekl předem.

24 Ale v těch dnech po onom soužení zatmí se slunce, a měsíc ztratí svou záři,

25 hvězdy budou padat z nebe a mocnosti, které jsou v nebesích, se zachvějí.

26 A tehdy uzří Syna člověka přicházet v oblacích s velikou mocí a slávou.

27 Tehdy vyšle anděly a shromáždí své vyvolené od čtyř úhlů světa, od nejzazších konců země po nejzazší konec nebe.

28 Od fíkovníku si vezměte poučení: Když už jeho větev raší a vyráží listí, víte, že léto je blízko.

29 Tak i vy, až uvidíte, že se toto děje, vězte, že ten čas je blízko, přede dveřmi.

30 Amen, pravím vám, že nepomine toto pokolení, než se to všecko stane.

31 Nebe a země pominou, ale má slova nepominou.

32 O onom dni či hodině neví nikdo, ani andělé v nebi, ani SYn, jenom Otec.

33 Mějte se na pozoru, neboť nevíte, kdy ten čas přijde.

34 Jako člověk, který je na cestách: než opustil svůj dům, dal každému služebníku odpovědnost za jeho práci a vrátnému nařídil, aby bděl.

35 Bděte tedy, neboť nevíte, kdy pán domu přijde, zda večer, či o půlnoci, nebo za kuropění, nebo ráno;

36 aby vás nenalezl spící, až znenadání přijde.

37 Co vám říkám, říkám všem: Bděte!"