Marcos 15

1 A hned zrána se poradili velekněží, starší a zákoníci, celá rada; spoutali Ježíše, odvedli jej a vydali Pilátovi.

2 Pilát se ho otázal: "Ty jsi král Židů?" On mu odpověděl: "Ty sám to říkáš."

3 Velekněží na něj mnoho žalovali.

4 Tu se ho Pilát znovu otázal: "Nic neodpovídáš? Pohleď, co všecko na tebe žalují!"

5 Ježíš však už nic neodpověděl, takže se Pilát divil.

6 O svátcích jim propouštíval jednoho vězně, o kterého žádali.

7 Ve vězení byl mezi vzbouřenci, kteří se při vzpouře dopustili vraždy, muž jménem Barabáš.

8 Zástup přišel Piláta požádat o to, v čem jim obvykle vyhověl.

9 Pilát jim na to řekl: "Chcete, abych vám propustil židovského krále?"

10 Věděl totiž, že mu ho velekněží vydali ze zášti.

11 Velekněží však podnítili zástup, ať jim raději propustí Barabáše.

12 Pilát se jich znovu zeptal: "Co tedy mám učinit s tím, kterému říkáte židovský král?"

13 Tu se znovu dali do křiku: "Ukřižuj ho!"

14 Pilát jim řekl: "A čeho se vlastně dopustil?" Oni však ještě víc křičeli: "Ukřižuj ho!"

15 Tu Pilát, aby vyhověl zástupu, propustil jim Barabáše; Ježíše dal zbičovat a vydal ho, aby byl ukřižován.

16 Vojáci ho odvedli do místodržitelského dvora a svolali celou setninu.

17 Navlékli mu purpurový plášť, upletli trnovou korunu, vsadili mu ji na hlavu

18 a začali ho zdravit: "Buď zdráv, židovský králi!"

19 Bili ho po hlavě holí, plivali na něj, klekali na kolena a padali před ním na zem.

20 Když se mu dost naposmívali, svlékli mu purpurový plášť a oblékli ho zase do jeho šatů. Pak ho vyvedli ven, aby ho ukřižovali.

21 Cestou přinutili nějakého Šimona z Kyrény, otce Alexandrova a Rufova, který šel z venkova, aby mu nesl kříž.

22 A přivedli ho na místo zvané Golgota, což v překladu znamená 'Lebka'.

23 Dávali mu víno okořeněné myrhou, on je však nepřijal.

24 Ukřižovali ho a rozdělili si jeho šaty; losovali o ně, co si kdo vezme.

25 Bylo devět hodin, když ho ukřižovali.

26 Jeho provinění oznamoval nápis: "Král Židů."

27 S ním ukřižovali dva povstalce, jednoho po pravici a druhého po levici.

28 --- fehlt/missing

29 Kolemjdoucí ho uráželi: potřásali hlavou a říkali: "Ty, který chceš zbořit chrám a ve třech dnech jej postavit,

30 zachraň sám sebe a sestup s kříže!"

31 Podobně se mu mezi sebou posmívali velekněží spolu se zákoníky. Říkali: "Jiné zachránil, sám sebe zachránit nemůže.

32 Ať nyní sestoupí s kříže, ten Mesiáš, král izraelský, abychom to viděli a uvěřili!" Tupili ho i ti, kteří byli ukřižováni spolu s ním.

33 Když bylo poledne, nastala tma po celé zemi až do tří hodin.

34 O třetí hodině zvolal Ježíš mocným hlasem: "Eloi, Eloi, lema sabachtani?", což přeloženo znamená: 'Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil?'

35 Když to uslyšeli, říkali někteří z těch, kdo stáli okolo: "Hle, volá Eliáše."

36 Kdosi pak odběhl, namočil houbu v octě, nabodl ji na prut a dával mu pít se slovy: "Počkejte, uvidíme, přijde-li ho Eliáš sejmout."

37 Ale Ježíš vydal mocný hlas a skonal.

38 Tu se chrámová opona roztrhla vpůli odshora až dolů.

39 A když uviděl setník, který stál před ním, že takto skonal, řekl: "Ten člověk byl opravdu Syn Boží."

40 Zpovzdálí se dívaly také ženy, mezi nimi Marie z Magdaly, Marie, matka Jakuba mladšího a Josefa, a Salome,

41 které ho provázely a staraly se o něj, když byl v Galileji, a mnohé jiné, které se spolu s ním vydaly do Jeruzaléma.

42 A když už nastal večer - byl totiž den přípravy, předvečer soboty -

43 přišel Josef z Arimatie, vážený člen rady, který také očekával království Boží, dodal si odvahy, vešel k Pilátovi a požádal o Ježíšovo tělo.

44 Pilát se podivil, že Ježíš už zemřel; zavolal setníka a zeptal se ho, je-li už dlouho mrtev.

45 A když mu to setník potvrdil, daroval mrtvé tělo Josefovi.

46 Ten koupil plátno, sňal Ježíše z kříže, zavinul ho do plátna a položil do hrobu, který byl vytesán ve skále, a ke vchodu přivalil kámen.

47 Marie z Magdaly a Marie, matka Josefova, se dívaly, kam byl uložen.