Marcos 3

1 Vešel opět do synagógy; a byl tam člověk s odumřelou rukou.

2 Číhali na něj, uzdraví-li ho v sobotu, aby jej obžalovali.

3 On řekl tomu člověku s odumřelou rukou: "Vstaň a pojď doprostřed!"

4 Pak se jich zeptal: "Je dovoleno v sobotu jednat dobře, či zle, život zachránit, či utratit?" Ale oni mlčeli.

5 Tu se po nich rozhlédl s hněvem, zarmoucen tvrdostí jejich srdce, a řekl tomu člověku: "Zvedni ruku!" Zvedl ji, a jeho ruka byla zase zdravá.

6 Když farizeové vyšli ven, hned se proti němu s herodiány umlouvali, že ho zahubí.

7 Ježíš se se svými učedníky uchýlil k moři. Šlo za ním množství lidí z Galileje; ale i z Judska,

8 Jeruzaléma, Idumeje, ze Zajordání a z okolí Týru a Sidónu přišlo k němu veliké množství, když slyšeli, co všechno činí.

9 Požádal učedníky, ať pro něho připraví loď, aby se zástup na něho netlačil.

10 Mnohé totiž uzdravil, proto se ti, kdo trpěli chorobami, tlačili k němu, aby se ho dotkli.

11 A nečistí duchové, jakmile ho viděli, padali před ním na zem a křičeli: "Ty jsi Syn Boží!"

12 On však jim přísně nakazoval, aby ho neprozrazovali.

13 Vystoupil na horu a zavolal k sobě ty, které si vyvolil; i přišli k němu.

14 Ustanovil jich dvanáct, aby byli s ním, aby je posílal kázat

15 a aby měli moc vymítat zlé duchy.

16 Ustanovil těchto dvanáct: Petra - toto jméno dal Šimonovi -

17 Jakuba Zebedeova a jeho bratra Jana, jimž dal jméno Boanerges, což znamená 'synové hromu',

18 Ondřeje, Filipa, Bartoloměje, Matouše, Tomáše, jakuba Alfeova, Tadeáše, Šimona Kananejského

19 a Iškariotského Jidáše, který ho pak zradil.

20 Vešel do domu a opět shromáždil zástup, takže nemohli ani chleba pojíst.

21 Když to uslyšeli jeho příbuzní, přišli, aby se ho zmocnili; říkali totiž, že se pomátl.

22 Zákoníci, kteří přišli z Jeruzaléma, říkali: "Je posedlý Belzebulem. Ve jménu knížete démonů vyhání démony."

23 Zavolal je k sobě a mluvil k nim v podobenstvích: "Jak může satan vyhánět satana?

24 Je-li království vnitřně rozděleno, nemůže obstát.

25 Je-li dům vnitřně rozdělen, nebude moci obstát.

26 A povstane-li satan sám proti sobě a je rozdvojen, nemůže obstát a je s ním konec.

27 Nikdo nemůže vejít do domu silného muže a uloupit jeho věci, jestliže toho siláka dříve nespoutá. Pak teprve vyloupí jeho dům.

28 Amen, pravím vám, že všecko bude lidem odpuštěno, hříchy i všechna možná rouhání.

29 Kdo by se však rouhal proti Duchu svatému, nemá odpuštění na věky, ale je vinen věčným hříchem."

30 Toto pravil, protože řekli: "Má nečistého ducha."

31 Tu přišla jeho matka a jeho bratři. Stáli venku a vzkázali mu, aby k nim přišel.

32 Kolem něho seděl zástup; řekli mu: "Hle, tvoje matka a tvoji bratři jsou venku a hledají tě."

33 Odpověděl jim: "Kdo je má matka a moji bratři?"

34 Rozhlédl se po těch, kteří seděli v kruhu kolem něho, a řekl: "Hle, moje matka a moji bratři!

35 Kdo činí vůli Boží, to je můj bratr, má sestra i matka."