Marcos 4

1 Opět začal učit u moře. Shromáždil se k němu tak veliký zástup, že musel vstoupit na loď na moři; posadil se v ní a celý zástup byl na břehu.

2 Učil je mnohému v podobenstvích. Ve svém učení jim řekl:

3 "Slyšte! Vyšel rozsévač rozsívat.

4 Když rozsíval, padlo některé zrno podél cesty, a přiletěli ptáci a sezobali je.

5 Jiné padlo na skalnatou půdu, kde nemělo dost země, a hned vzešlo, protože nebylo hluboko v zemi.

6 Ale když vyšlo slunce, spálilo je; a protože nemělo kořen, uschlo.

7 Jiné zase padlo do trní; trní vzrostlo, udusilo je, a zrno nevydalo úrodu.

8 A jiná zrna padla do dobré země a vzcházela, rostla, dávala úrodu a přinášela užitek i třicetinásobný i šedesátinásobný i stonásobný."

9 A řekl: "Kdo má uši k slyšení, slyš!"

10 A když byl o samotě, vyptávali se ho ti, kdo byli s ním, co znamenají podobenství.

11 I řekl jim: "Vám je dáno znát tajemství Božího království; ale těm, kdo jsou vně, děje se všechno v podobenstvích,

12 aby 'hleděli a hleděli, ale neviděli, poslouchali a poslouchali, ale nechápali, aby se snad neobrátili a nebylo jim odpuštěno'."

13 Řekl jim: "Nerozumíte tomuto podobenství? Jak porozumíte všem ostatním?

14 Rozsévač rozsívá slovo.

15 Toto jsou ti podél cesty, kde se rozsívá slovo: Když je uslyší, hned přichází satan a odnímá slovo do nich zaseté.

16 A podobně ti, u nichž je zaseto na skalnatou půdu: Ti slyší slovo a hned je s radostí přijímají.

17 Nemají však v sobě kořen a jsou nestálí; když pak přijde tíseň nebo pronásledování pro to slovo, hned odpadají.

18 U jiných je zaseto do trní: Ti slyší slovo,

19 ale časné starosti, vábivost majetku a chtivost ostatních věcí vnikají do nitra a dusí slovo, takže zůstane bez úrody.

20 Toto pak jsou ti, u nichž je zaseto do dobré země: Ti slyší slovo, přijímají je a nesou úrodu třicetinásobnou i šedesátinásobnou i stonásobnou."

21 A řekl jim: "Přichází snad světlo, aby bylo dáno pod nádobu nebo pod postel, a ne na svícen?

22 Nic není skrytého, aby to jednou nebylo zjeveno, a nic nebylo utajeno, leč aby vyšlo najevo.

23 Kdo má uši k slyšení, slyš!"

24 Řekl jim také: "Dávejte pozor na to, co slyšíte! Jakou mírou měříte, takovou vám bude naměřeno, a ještě přidáno.

25 Neboť kdo má, tomu bude dáno, a kdo nemá, tomu bude odňato i to co má."

26 Dále řekl: "S královstvím Božím je to tak, jako když člověk vhodí semeno do země;

27 ať spí či bdí, v noci i ve dne, semeno vzchází a roste, on ani neví jak.

28 Země sama od sebe plodí nejprve stéblo, potom klas a nakonec zralé obilí v klasu.

29 A když úroda dozraje, hned hospodář pošle srp, protože nastala žeň."

30 Také řekl: "K čemu přirovnáme Boží království nebo jakým podobenstvím je znázorníme?

31 Je jako hořčičné zrno: Když je zaseto do země, je menší, než všecka semena na zemi;

32 ale když je zaseto, vzejde, přerůstá všechny byliny a vyhání tak velké větve, že ptáci mohou hnízdit v jejich stínu."

33 V mnoha takových podobenstvích mluvil jim slovo tak, jak mohli slyšet.

34 Bez podobenství k nim nemluvil, ale v soukromí svým učedníkům vykládal.

35 Téhož dne večer jim řekl: "Přeplavme se na druhou stranu!"

36 I opustili zástup a odvezli ho lodí, na které byl. A jiné lodi ho doprovázely.

37 Tu se strhla velká bouře s vichřicí a vlny se valily na loď, že už byla skoro plná.

38 On však na zádi lodi na podušce spal. I probudí ho a řeknou mu: "Mistře, tobě je jedno, že zahyneme?"

39 Tu vstal, pohrozil větru a řekl moři: "Zmlkni a utiš se!" I ustal vítr a bylo veliké ticho.

40 A řekl jim: "Proč jste tak ustrašení? Což nemáte víru?"

41 Zděsili se velikou bázní a říkali jeden druhému: "Kdo to jen je, že ho poslouchá i vítr i moře?"