Marcos 1

1 Počátek evangelia Ježíše Krista, Syna Božího.

2 Je psáno u proroka Izaiáše: 'Hle, já posílám posla před tvou tváří, by ti připravil cestu.

3 Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky!'

4 To se stalo, když Jan Křtitel vystoupil na poušti a kázal: "Čiňte pokání a dejte se pokřtít na odpuštění hříchů."

5 Celá judská krajina i všichni z Jeruzaléma vycházeli k němu, vyznávali své hříchy a dávali se od něho křtít v řece Jordánu.

6 Jan byl oděn velbloudí srstí, měl kožený pás kolem boků a jedl kobylky a med divokých včel.

7 A kázal: "Za mnou přichází někdo silnější, než jsem já; nejsem hoden, abych se sklonil a rozvázal řemínek jeho obuvi.

8 Já jsem vás křtil vodou, on vás bude křtít Duchem svatým.

9 V těch dnech přišel Ježíš z Nazareta v Galileji a byl v Jordánu od Jana pokřtěn.

10 V tom, jak vystupoval z vody, uviděl nebesa rozevřená a Ducha, který jako holubice sestupuje na něj.

11 A z nebe se ozval hlas: "Ty jsi můj milovaný Syn, tebe jsem si vyvolil."

12 A hned ho Duch vyvedl na poušť.

13 Byl na poušti čtyřicet dní a satan ho pokoušel; byl mezi dravou zvěří a andělé ho obsluhovali.

14 Když byl Jan uvězněn, přišel Ježíš do Galileje a kázal Boží evangelium.

15 Naplnil se čas a přiblížilo se království Boží. Čiňte pokání a věřte evangeliu."

16 Když šel podél Galilejského moře, uviděl Šimona a jeho bratra Ondřeje, jak vrhají síť do moře; byli totiž rybáři.

17 Ježíš jim řekl: "Pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí."

18 Ihned opustili sítě a šli za ním.

19 O něco dále uviděl Jakuba Zebedeova a jeho bratra Jana; ti byli na lodi a spravovali sítě.

20 Hned je povolal. A zanechali na lodi svého otce Zebedea s pomocníky a šli za ním.

21 Když přišli do Kafarnaum, hned v sobotu šel do synagógy a učil.

22 I žasli nad jeho učením, neboť učil jako ten, kdo má moc, a ne jako zákoníci.

23 V jejich synagóze byl právě člověk, posedlý nečistým duchem. Ten vykřikl:

24 "Co je ti do nás, Ježíši Nazaretský? Přišel jsi nás zahubit? Vím, kdo jsi. Jsi svatý Boží."

25 Ale Ježíš mu pohrozil: "Umlkni a vyjdi z něho!"

26 Nečistý duch jím zalomcoval a s velikým křikem z něho vyšel.

27 Všichni užasli a jeden druhého se ptali: "Co to je? Nové učení plné moci - i nečistým duchům přikáže, a poslechnou ho."

28 A pověst o něm se rychle rozšířila po celé galilejské krajině.

29 Když vyšel ze synagógy, vstoupil s Jakubem a Janem do domu Šimonova a Ondřejova.

30 Šimonova tchyně ležela v horečce. Hned mu o ní pověděli.

31 Přistoupil k ní, vzal ji za ruku a pozvedl ji. Horečka ji opustila a ona je obsluhovala.

32 Když nastal večer a slunce zapadlo, přinášeli k němu všechny nemocné a posedlé.

33 Celé město se shromáždilo u dveří.

34 I uzdravil mnoho nemocných rozličnými neduhy a mnoho zlých duchů vyhnal. A nedovoloval zlým duchům mluvit, protože věděli, kdo je.

35 Časně ráno, ještě za tmy, vstal a vyšel z domu; odešel na pusté místo a tam se modlil.

36 Šimon a jeho druhové se pustili za ním.

37 Když ho nalezli, řekli: "Všichni tě hledají."

38 Řekne jim: "Pojďte jinam do okolních městeček, abych i tam kázal, nebo proto jsem vyšel."

39 A tak šel, kázal v jejich synagógách po celé Galileji a vyháněl zlé duchy.

40 Přijde k němu malomocný a na kolenou ho prosí: "Chceš-li, můžeš mě očistit."

41 Ježíš se slitoval, vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl: "Chci, buď čist."

42 A hned se jeho malomocenství ztratilo a byl očištěn.

43 Ježíš mu pohrozil, poslal jej ihned pryč

44 a nařídil mu: "Ne, abys někomu něco říkal! Ale jdi, ukaž se knězi a obětuj za své očištění, co Mojžíš přikázal - jim na svědectví."

45 On však odešel a mnoho o tom vyprávěl a rozhlašoval, takže Ježíš už nemohl veřejně vejít do města, ale zůstal venku na opuštěných místech. A chodili k němu odevšad.