Colossenses 3

1 Protože jste byli vzkříšeni s Kristem, hledejte to, co je nad vámi, kde Kristus sedí na pravici Boží.

2 K tomu směřujte, a ne k pozemským věcem.

3 Zemřeli jste a váš život je skryt spolu s Kristem v Bohu.

4 Ale až se ukáže Kristus, váš život, tehdy i vy se s ním ukážete v slávě.

5 Proto umrtvujte své pozemské sklony: smilstvo, necudnost, vášeň, zlou touhu a hrabivost, která je modloslužbou.

6 Pro takové věci přichází Boží hněv.

7 I vy jste dříve tak žili.

8 Ale nyní odhoďte to všecko: zlobu, hněv, špatnost, rouhání, pomluvy z vašich úst.

9 Neobelhávejte jeden druhého, svlecte se sebe starého člověka i s jeho skutky

10 a oblecte nového, který dochází pravého poznání, když se obnovuje podle obrazu svého Stvořitele.

11 Potom už není Řek a Žid, obřezaný a neobřezaný, barbar, divoch, otrok a svobodný - ale všechno a ve všech Kristus.

12 Jako vyvolení Boží, svatí a milovaní, oblecte milosrdný soucit, dobrotu, skromnost, pokoru a trpělivost.

13 Snášejte se navzájem a odpouštějte si, má-li kdo něco proti druhému. Jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy.

14 Především však mějte lásku, která všechno spojuje k dokonalosti.

15 A ve vašem srdci ať vládne mír Kristův, k němuž jste byli povoláni v jedno společné tělo. A buďte vděčni.

16 Nechť ve vás přebývá slovo Kristovo v celém svém bohatství: se vší moudrostí se navzájem učte a napomínejte a s vděčností v srdci oslavujte Boha žalmy, chválami a zpěvem, jak vám dává Duch.

17 Všechno, cokoli mluvíte nebo děláte, čiňte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci.

18 Ženy, podřizujte se svým mužům, jak se sluší na ty, kdo patří Pánu.

19 Muži, milujte své ženy a nechovejte se k nim drsně.

20 Děti, poslouchejte ve všem své rodiče, protože se to líbí Pánu.

21 Otcové, neponižujte své děti, aby nemalomyslněly.

22 Otroci, poslouchejte ve všem své pozemské pány, nejen naoko, abyste se jim po lidsku zalíbili, nýbrž ze srdce, v bázni Páně.

23 Cokoli děláte, dělejte upřímně, jako by to nebylo lidem, ale Pánu,

24 s vědomím, že jako odměnu dostanete podíl na jeho království. Váš Pán je Kristus, jemu sloužíte.

25 Kdo se dopouští křivdy, dostane za to odplatu. Náš Pán nikomu nestraní.