1 Crônicas 2

1 Toto jsou synové Izraelovi: Rúben, Šimeón, Lévi a Juda, Isachar a Zabulón,

2 Dan, Josef a Benjamín, Neftalí, Gád a Ašer.

3 Synové Judovi: Ér, Ónan a Šela; tito tři se mu narodili z dcery Šúovy, Kenaanky. Judův prvorozený Ér však byl v očích Hospodinových zlý, a proto jej Hospodin usmrtil.

4 Judova snacha Támar mu porodila Peresa a Zeracha. Všech Judových synů bylo pět.

5 Synové Peresovi: Chesrón a Chámul.

6 Synové Zerachovi: Zimrí, Étan a Héman, Kalkol a Dára, celkem pět.

7 Synové Karmího: Akár (to je Zkáza), který přivedl na Izraele zkázu tím, že se dopustil zpronevěry při provádění klatby.

8 Synové Étanovi: Azarjáš.

9 Synové Chesrónovi, kteří se mu narodili: Jerachmeel, Rám a Kelúbaj.

10 Rám zplodil Amínadaba a Amínadab zplodil Nachšóna, předáka Judovců.

11 Nachšón zplodil Salmu a Salma zplodil Bóaza.

12 Bóaz zplodil Obéda a Obéd zplodil Jišaje.

13 Jišaj zplodil prvorozeného Elíaba, druhého Amínadaba, třetího Šimeu,

14 čtvrtého Netaneela, pátého Radaje,

15 šestého Osema, sedmého Davida

16 a jejich sestry Serúju a Abígajilu. Synové Serújini: Abšaj, Jóab a Asáel; tito tři.

17 Abígajil porodila Amasu; otec Amasův byl Jeter Izmaelský.

18 Káleb, syn Chesrónův, zplodil tyto syny s manželkou Azúbou a s Jeriótou: Ješera, Šóbaba a Ardóna.

19 Když Azúba zemřela, vzal si Káleb Efratu a ta mu porodila Chúra.

20 Chúr zplodil Urího a Urí zplodil Besaleela.

21 Potom Chesrón vešel k dceři Makíra, otce Gileádova, a vzal si ji; bylo mu šedesát let, když mu porodila Segúba.

22 Segúb zplodil Jaíra; ten měl třiadvacet měst v gileádské zemi.

23 Gešúr a Aram však jim vzali Jaírovy vesnice, Kenat a jeho osady, šedesát měst. Ti všichni jsou synové Makíra, otce Gileádova.

24 Po Chesrónově smrti vešel Káleb k Efratě. Chesrónova manželka byla Abíja; porodila mu Ašchúra, otce Tekóje.

25 Synové Jerachmeela, Chesrónova prvorozeného, byli: prvorozený Rám, pak Búna a Oren a Osen a Achijáš.

26 Jerachmeel měl ještě druhou manželku, jménem Atáru; ta byla matkou Ónamovou.

27 Synové Ráma, prvorozeného Jerachmeelova, byli: Maas, Jamín a Eker.

28 Synové Ónamovi byli: Šamaj a Jáda. Synové Šamajovi: Nádab a Abíšur.

29 Jméno Abíšurovy manželky bylo Abíchajil; ta mu porodila Achbána a Molída.

30 Synové Nádabovi: Seled a Apajim. Seled zemřel bez synů.

31 Synové Apajimovi: Jiší. Synové Jišího: Šešan. Synové Šešanovi: Achlaj.

32 Synové Jády, Šamajova bratra: Jeter a Jónatan; Jeter zemřel bez synů.

33 Synové Jónatanovi: Pelet a Záza. To byli synové Jerachmeelovi.

34 Šešan neměl syny, jenom dcery. Měl však egyptského otroka, který se jmenoval Jarcha.

35 I dal Šešan svému otroku Jarchovi za manželku svou dceru a ta mu porodila Ataje.

36 Ataj zplodil Nátana a Nátan zplodil Zábada.

37 Zábad zplodil Eflála a Eflál zplodil Obéda.

38 Obéd zplodil Jehúa a Jehú zplodil Azarjáše.

39 Azarjáš zplodil Chelesa a Cheles zplodil Eleásu.

40 Eleása zplodil Sismaje a Sismaj zplodil Šalúma.

41 Šalúm zplodil Jekamjáše a Jekamjáš zplodil Elíšamu.

42 Synové Káleba, bratra Jerachmeelova: Méša, jeho prvorozený, ten byl otcem Zífa, a synové Maréši, otce Chebrónova.

43 Synové Chebrónovi: Kórach, Tapúach, Rekem a Šema.

44 Šema zplodil Rachama, otce Jorkoamova, a Rékem zplodil Šamaje.

45 Syn Šamajův: Maón; Maón byl otec Bét-surův.

46 Kálebova ženina Éfa porodila Chárana, Mósu a Gázeza. Cháran zplodil Gázeza.

47 Synové Johdajovi: Regem, Jótam a Géšan, Pelet, Éfa a Šaaf.

48 Kálebova ženina Maaka porodila Šebera a Tirchanu.

49 Porodila též Šaafa, otce Madmany, Ševu, otce Makbeny i otce Gibeje; Kálebova dcera byla Aksa.

50 To byli synové Kálebovi. Syn Chúra, prvorozeného Efratina: Šóbal, otec Kirjat-jearímu,

51 Salma, otec Betléma, Cháref, otec Bét-gáderu.

52 Syny Šóbala, otce Kirjat-jearímu, byli Haróe, polovina Menúchoťanů

53 a čeledi kirjatjearímské: Jitrejci, Pútejci, Šumatejci a Mišraejci, z kterých vzešli Soreatejci a Eštaólci.

54 Synové Salmovi: Betlémané a Netófané, Atróťané, Bét-joábané a polovina Manachaťanů a Sorejci.

55 Čeledi sóferské, obývající Jaebes: Tireaťané, Šimeaťané, Súkaťané; to jsou Kinejci, pocházející z Chamata, otce Bét-rekabova.