1 Crônicas 4

1 Synové Judovi: Peres, Chesrón a Karmí, Chúr a Šóbal.

2 Reajáš, syn Šóbalův, zplodil Jachata a Jachat zplodil Achúmaje a Lahada. To jsou čeledi soreatejské.

3 Z otce Étama jsou tito: Jizreel, Jišma a Jidbáš; jejich sestra se jmenovala Haslelponí.

4 Penúel byl otec Gedóra a Ezer otec Chušího. To jsou synové Chúra, prvorozeného Efratina, otce Betléma.

5 Ašchúr, otec Tekóje, měl dvě manželky: Cheleu a Naaru.

6 Naara mu porodila Achuzama, Chefera, Témního a Achaštarího. To jsou synové Naařini.

7 Synové Cheleini: Seret, Jesochar a Etnán.

8 Kós zplodil Anúba a Sóbebu a čeledi Acharchela, syna Harumova.

9 Jaebes byl váženější než jeho bratři; jeho matka ho pojmenovala Jaebes se slovy: "Porodila jsem ho s trápením."

10 Jaebes vzýval Boha Izraele takto: "Kéž bys mi dal požehnání a rozmnožil mé území! Kéž by tvá ruka byla se mnou a zbavila mě zlého, aby na mne nedolehlo trápení!" A Bůh splnil, oč žádal.

11 Kelúb, bratr Šúchův, zplodil Mechíra; ten je otec Eštónův.

12 Eštón zplodil Bét-ráfu, Paseacha a Techinu, otce Ír-nachaše. To jsou mužové Réky.

13 Synové Kenazovi: Otníel a Serajáš. Synové Otníelovi: Chatat.

14 Meónótaj zplodil Ofru a Serajáš zplodil Jóaba, otce Gé-charašímu (to je Údolí řemeslníků); byli tam totiž řemeslníci.

15 Synové Káleba, syna Jefunova: Irú, Éla a Naam. Synové Élovi: Kenaz.

16 Synové Jehalelélovi: Zíf a Zífa, Tírja a Asarel.

17 Syn Ezrův: Jeter a Mered, Efer a Jalón. Jeter zplodil Mirjama a Šamaje a Jišbacha, otce Eštemóova.

18 Jeho manželka Jehúdija porodila Jereda, otce Gedóru, a Chebera, otce Sóka, a Jekutíela, otce Zanóachu. To jsou synové Bitji, dcery faraónovy, kterou pojal Mered.

19 Synové Hódijášovy manželky, sestry Nachama, otce Keílova: Hagarmí a Eštemóa Maakatský.

20 Synové Šímónovi: Amnón a Rina, Ben-chanan a Tilón. Synové Jišího: Zóchet a Ben-zóchet.

21 Synové Šély, syna Judova: Ér, otec Léky, a Laeda, otec Maréši, a čeledi pracující v dílně na bělostné plátno v Bét-ašbéji,

22 Jokím a mužové Kozeby a Jóaš a Sáraf, kteří opanovali Moába, a Jašúbí-lechem. To jsou starobylé příběhy.

23 Byli to hrnčíři, sadaři a vinaři, sídlili tam u krále v jeho službách.

24 Synové Šimeónovi: Nemúel a Jamín, Jaríb, Zerach a Šaúl,

25 jeho syn Šalúm, jeho syn Mibsám, jeho syn Mišma.

26 Synové Mišmovi: jeho syn Chamúel, jeho syn Zakúr, jeho syn Šimeí.

27 Šimeí měl šestnáct synů a šest dcer. Jeho bratři neměli mnoho synů; celá jejich čeleď se nerozmnožila tak jako Judovci.

28 Sídlili v Beer-šebě, Móladě a Chasar-šúalu,

29 v Bilze, v Esemu a v Tóladu,

30 v Bétúelu, Chormě a Siklagu,

31 v Bét-markabótu, v Chasar-súsimu, v Bét-bireji a v Šaarajimu. To byla jejich města až do Davidova kralování.

32 Jejich dvorce byly v Étamu a Ajinu, v Rimónu, v Tokenu a v Ašanu, v pěti městech.

33 Všechny jejich dvorce, které ležely kolem těchto měst až k Baalu, byly jejich sídlišti; byly zaznamenány v rodovém seznamu.

34 Dále to byl Mešóbab a Jamlék a Jóša, syn Amasjášův

35 Jóel a Jehú, syn Jóšibjáše, syna Serajáše, syna Asíelova,

36 a Eljóenaj, Jaakoba a Ješóchajáš, Asajáš a Adíel, Jesímiel a Benajáš

37 a Zíza, syn Šifího, syna Alóna, syna Jedajáše, syna Šimrího, syna Šemajášova.

38 Tito jmenovitě uvedení byli předáky ve svých čeledích; jejich otcovský rod se mnohonásobně rozmohl.

39 Proto šli směrem ke Gedóru na východ od údolí, aby hledali pastvu pro svůj brav.

40 Našli pastvu tučnou a dobrou a zemi na všechny strany otevřenou, poklidnou a pokojnou; shledali, že tamní předešlí obyvatelé pocházejí z Cháma.

41 Tito jmenovitě zapsaní přišli za dnů judského krále Jechizkijáše a pobořili jejich stany i příbytky, které tam nalezli, zničili je jako klaté, jak je tomu dodnes. Usadili se tam místo nich, protože tam byla pastva pro jejich brav.

42 Dále z nich, totiž ze Šimeónovců, odešlo pět set mužů do pohoří Seíru; v jejich čele byli Pelatjáš, Nearjáš, Refajáš a Uzíel, synové Jišeího.

43 Pobili pozůstatek Amálekovců, kteří kdysi vyvázli; tam sídlí dodnes.