Levítico 21

1 Hospodin řekl Mojžíšovi: "Mluv ke kněžím, Áronovcům, a řekni jim: Žádný kněz se neposkvrní při někom mrtvém ze svého lidu

2 s výjimkou svého nejbližšího příbuzného: matky, otce, syna, dcery, bratra

3 a svobodné sestry; byla mu blízká, protože se neprovdala; při ní se smí poskvrnit.

4 Neposkvrní se ve svém lidu ani jako manžel, aby nebyl znesvěcen.

5 Kněží si nebudou vyholovat na hlavě lysinu ani zastřihovat okraj svého vousu ani své tělo zjizvovat.

6 Mají být svatí pro svého Boha; neznesvětí jeho jméno, neboť přinášejí ohnivé oběti Hospodinovy, chléb svého Boha. Proto budou svatí.

7 Nevezmou si za ženu nevěstku nebo zneuctěnou ženu, ani se neožení se ženou zapuzenou od muže, neboť kněz je svatý pro svého Boha.

8 Měj ho tedy za svatého, neboť přináší na oltář chléb tvého Boha. Bude pro tebe svatý, protože svatý jsem já Hospodin; já vás posvěcuji.

9 Když se dcera některého kněze znesvětí smilstvem, znesvětila svého otce; bude upálena.

10 Kněz, přední mezi svými bratry, na jehož hlavu byl vylit olej pomazání a který byl uveden v úřad, aby oblékal kněžské roucho, nebude mít vlasy na hlavě neupravené a neroztrhne své roucho.

11 Nepřistoupí k nikomu mrtvému, neposkvrní se ani při svém otci ani při své matce.

12 Nevyjde ze svatyně a neznesvětí svatyni svého Boha, neboť byl zasvěcen olejem pomazání svého Boha. Já jsem Hospodin.

13 Za ženu si vezme jen pannu.

14 S vdovou nebo zapuzenou nebo zneuctěnou či s nevěstkou, se žádnou takovou se neožení. Vezme si za ženu pannu ze svého lidu,

15 aby neznesvětil své potomstvo ve svém lidu. Já jsem Hospodin, já ho posvěcuji."

16 Hospodin dále mluvil k Mojžíšovi:

17 "Mluv k Áronovi: Když se v pokoleních tvého potomstva vyskytne muž, který by měl nějakou vadu, nepřiblíží se, aby přinášel chléb svého Boha.

18 Nepřiblíží se žádný muž s vadou: nikdo slepý nebo kulhavý nebo se znetvořenou tváří nebo s některým údem příliš dlouhým,

19 nebo kdo by měl zlomenou nohu nebo zlomenou ruku,

20 nebo hrbatý nebo zakrnělý nebo se skvrnou na oku nebo postižený svrabem nebo lišejem nebo s rozdrcenými varlaty.

21 Nikdo z potomstva kněze Árona, kdo by měl nějakou vadu, se nepřiblíží, aby přinášel ohnivé oběti Hospodinovy. Má vadu, nepřiblíží se, aby přinášel chléb svého Boha.

22 Chléb svého Boha z velesvatých i svatých darů smí jíst.

23 Ale nesmí přistupovat k oponě a nepřiblíží se k oltáři, neboť má vadu, aby neznesvětil prostory mé svatyně. Já jsem Hospodin, já je posvěcuji."

24 Mojžíš to vyhlásil Áronovi, jeho synům a všem Izraelcům.