Agradecimento pela Família

Z jeho plnosti jsme byli obdarováni my všichni milostí za milostí.

João 1:16

3 Hle, synové jsou dědictví od Hospodina, mzdou od něho plod lůna.

4 Čím jsou šípy v ruce bohatýra, tím jsou synové zplození v mládí.

5 Blaze muži, který jimi naplnil svůj toulec! Nebudou zahanbeni, až budou v bráně jednat s nepřáteli.

Salmos 127:3-5

Jakou chválou se můžeme Bohu odvděčit za všecku tu radost, kterou z vás máme před jeho tváří?

1 Tessalonicenses 3:9

'Každý dobrý dar a každé dokonalé obdarování' je shůry, sestupuje od Otce nebeských světel. U něho není proměny ani střídání světla a stínu.

Tiago 1:17

Děkuji Bohu svému při každé vzpomínce na vás

Filipenses 1:3

Davidův. Dobrořeč, má duše, Hospodinu, celé nitro mé, jeho svatému jménu!

Dobrořeč, má duše, Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodiní!

Salmos 103:1,2

Tu řekly ženy Noemi: "Požehnán buď Hospodin, který tě odedneška nenechává bez zastánce, jehož jméno se bude ozývat v Izraeli.

On ti vrátí smysl života, bude o tebe ve stáří pečovat. Vždyť jej porodila tvá snacha, která tě tolik miluje. Ta je pro tebe lepší než sedm synů."

Rute 4:14,15

Korunou starců jsou vnuci, ozdobou synů otcové.

Provérbios 17:6

nebudeme tajit jejich synům. Budeme vyprávět budoucímu pokolení o Hospodinových chvályhodných činech, o mocných skutcích a divech, jež konal.

Salmos 78:4

Lidské čeledi, přiznejte Hospodinu, přiznejte Hospodinu slávu a moc,

1 Crônicas 16:28

Modlila jsem se za tohoto chlapce a Hospodin mi dal, zač jsem ho tak naléhavě prosila.

1 Samuel 1:27

Živý, jenom živý, vzdá ti chválu jako já dnes, otec seznámí s tvou věrností své syny.

Isaías 38:19