Agradecimento pela Vida

a vždycky za všecko vzdávejte díky Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista.

Efésios 5:20

Zachvátily mě vody, propastná tůň mě obklíčila, chaluhy mi ovinuly hlavu.

Sestoupil jsem ke kořenům horstev, závory země se za mnou zavřely navěky. Tys však vyvedl můj život z jámy, Hospodine, můj Bože!

Jonas 2:6,7

Pro předního zpěváka. Podle mút-labben. Žalm Davidův.

Hospodine, celým svým srdcem ti vzdávám chválu, o všech divuplných činech tvých chci vypravovat.

Salmos 9:1,2

Haleluja. Chval, duše má, Hospodina!

Hospodina budu chválit po celý svůj život, svému Bohu zpívat žalmy, co živ budu.

Salmos 146:1,2

Tvoje spravedlnost je jak mocné horstvo, propastná tůň nezměrná jsou tvoje soudy; zachraňuješ lidi i dobytek, Hospodine.

Jak vzácný skvost je tvé milosrdenství, Bože! Lidé se utíkají do stínu tvých křídel.

Osvěžují se tím nejtučnějším z tvého domu, z potoka svých rozkoší jim napít dáváš.

Salmos 36:7-9

Bohu budiž vzdán dík za jeho nevystižitelný dar!

2 Coríntios 9:15

Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu obdařil vším duchovním požehnáním nebeských darů;

Efésios 1:3

Budeš jíst dosyta a budeš dobrořečit Hospodinu, svému Bohu, za tu dobrou zemi, kterou ti dal.

Deuteronômio 8:10

Panovníku, ujal ses mých sporů, vykoupil jsi můj život.

Lamentações 3:58

Všechno, co má dech, ať chválí Hospodina! Haleluja.

Salmos 150:6

Budu zpívat Hospodinu po celý svůj život, svému Bohu zpívat žalmy, dokud budu.

Kéž mu je příjemné moje přemítání! Hospodin je moje radost.

Salmos 104:33,34

Vězte, Hospodin je Bůh, on nás učinil, a ne my sami sebe, jsme jeho lid, ovce, které pase.

Vstupte do jeho bran s díkůvzdáním, do nádvoří jeho s chvalozpěvem! Vzdávejte mu chválu, dobrořečte jeho jménu,

Salmos 100:3,4

Žalm. Píseň při posvěcení Hospodinova domu. Davidův.

Hospodine, tebe vyvyšuji, neboť jsi mě vytáhl z hlubin, nedopřáls mým nepřátelům, aby se nade mnou radovali.

Hospodine, Bože můj, k tobě jsem volal o pomoc a uzdravils mě.

Salmos 30:1-3

13 Tys to byl, kdo utvořil mé ledví, v životě mé matky jsi mě utkal.

14 Tobě vzdávám chválu za činy, jež budí bázeň: podivuhodně jsem utvořen, obdivuhodné jsou tvé skutky, toho jsem si plně vědom.

15 Tobě nezůstala skryta jediná z mých kostí, když jsem byl v skrytosti tvořen a hněten v nejhlubších útrobách země.

16 Tvé oči mě viděly v zárodku, všechno bylo zapsáno v tvé knize: dny tak, jak se vytvářely, dřív než jediný z nich nastal.

Salmos 139:13-16

12 a budete děkovat Otci, který vás připravil k účasti na dědictví svatých ve světle.

13 On nás vysvobodil z moci tmy a přenesl do království svého milovaného Syna.

14 V něm máme vykoupení a odpuštění hříchů:

15 On je obraz Boha neviditelného, prvorozený všeho stvoření,

16 neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi - svět viditelný i neviditelný; jak nebeské trůny, tak i panstva, vlády a mocnosti - a všechno je stvořeno skrze něho a pro něho.

17 On předchází všechno, všechno v něm spočívá,

Colossenses 1:12-17