Ajuda ao Próximo

My silní jsme povinni snášet slabosti slabých a nemít zalíbení sami v sobě.

Romanos 15:1

"To je mé přikázání, abyste se milovali navzájem, jako jsem já miloval vás.

João 15:12

35 Neboť jsem hladověl, a dali jste mi jíst, žíznil jsem, a dali jste mi pít, byl jsem na cestách, a ujali jste se mne,

36 byl jsem nahý, a oblékli jste mě, byl jsem nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste za mnou.'

37 Tu mu ti spravedliví odpoví: 'Pane, kdy jsme tě viděli hladového, a nasytili jsme tě, nebo žíznivého, a dali jsme ti pít?

38 Kdy jsme tě viděli jako pocestného, a ujali jsme se tě, nebo nahého, a oblékli jsme tě?

39 Kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení, a přišli jsme za tebou?'

40 Král jim odpoví a řekne jim: 'Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili.'

Mateus 25:35-40

každý ať má na mysli to, co slouží druhým, ne jen jemu.

Filipenses 2:4

Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele.

João 15:13

35 Tím vším jsem vám ukázal, že máme takto pracovat, pomáhat slabým a mít na paměti slova Pána Ježíše, který řekl: 'Blaze tomu, kdo dává, ne tomu, kdo bere.'"

36 Po těch slovech si s nimi se všemi klekl a pomodlil se.

37 Všichni se dali do hlasitého pláče, objímali Pavla a líbali ho,

38 dojati nejvíce jeho slovy, že ho už nikdy neuvidí. Pak ho doprovodili k lodi.

Atos 20:35-38

Dávejte a bude vám dáno; dobrá míra, natlačená, natřesená, vrchovatá vám bude dána do klína. Neboť jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám."

Lucas 6:38

14 Co je platné, moji bratří, když někdo říká, že má víru, ale přitom nemá skutky? Může ho snad ta víra spasit?

15 Kdyby některý bratr nebo sestra byli bez šatů a neměli jídlo ani na den,

16 a někdo z vás by jim řekl: "Buďte s Bohem - ať vám není zima a nemáte hlad", ale nedali byste jim, co potřebují pro své tělo, co by to bylo platné?

17 Stejně tak i víra, není-li spojena se skutky, je sama o sobě mrtvá.

Tiago 2:14-17

Tak ať svítí světlo vaše před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích.

Mateus 5:16

Berte na sebe břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův.

Gálatas 6:2

Kdo tě prosí, tomu dej, a kdo si chce od tebe vypůjčit, od toho se neodvracej.

Mateus 5:42

Potřebný ze země nevymizí. Proto ti přikazuji: Ve své zemi ochotně otvírej ruku svému utištěnému a potřebnému bratru.

Deuteronômio 15:11

Sdílejte se s bratřími v jejich nouzi, ochotně poskytujte pohostinství.

Romanos 12:13

Kdo kradl, ať už nekrade, ale ať raději přiloží ruce k pořádné práci, aby se měl o co rozdělit s potřebnými.

Efésios 4:28

Zástupy se Jana ptaly: "Co jen máme dělat?"

On jim odpověděl: "Kdo má dvoje oblečení, dej tomu, kdo nemá žádné, a kdo má co k jídlu, udělej také tak."

Lucas 3:10,11

Má-li někdo dostatek a vidí, že jeho bratr má nouzi, a bez soucitu se od něho odvrátí - jak v něm může zůstávat Boží láska?

1 João 3:17

Hospodinu půjčuje, kdo se nad nuzným smilovává, on mu odplatí jeho dobročinnost.

Provérbios 19:17

Prodejte, co máte, a rozdejte to. Opatřte si měšce, které se nerozpadnou, nevyčerpatelný poklad v nebi, kam se zloděj nedostane a mol neničí.

Neboť kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce.

Lucas 12:33,34