Ajuda para Casais

Proto i muži mají milovat své ženy jako své vlastní tělo. Kdo miluje svou ženu, miluje sebe.

Nikdo přece nemá v nenávisti své tělo, ale živí je a stará se o ně. Tak i Kristus pečuje o církev;

Efésios 5:28,29

4 Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá.

5 Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy.

6 Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy.

7 Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá.

1 Coríntios 13:4-7

Jestliže se vám zdá, že sloužit Hospodinu je zlé, vyvolte si dnes, komu chcete sloužit: zda božstvům, kterým sloužili vaši otcové, když byli za řekou Eufratem, nebo božstvům Emorejců, v jejichž zemi sídlíte. Já a můj dům budeme sloužit Hospodinu."

Josué 24:15

Těm, kteří žijí v manželství, přikazuji - ne já, ale Pán - aby žena od muže neodcházela.

A když už odejde, ať zůstane neprovdána nebo se s mužem smíří; a muž ať ženu neopouští.

1 Coríntios 7:10,11

'Hněváte-li se, nehřešte.' Nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce

a nedopřejte místa ďáblu.

Efésios 4:26,27

Ženy, podřizujte se svým mužům, jak se sluší na ty, kdo patří Pánu.

Muži, milujte své ženy a nechovejte se k nim drsně.

Colossenses 3:18,19

Proto zanechte lži a 'mluvte pravdu každý se svým bližním', vždyť jste údy téhož těla.

Efésios 4:25

takže již nejsou dva, ale jeden. A proto co Bůh spojil, člověk nerozlučuj!"

Mateus 19:6

Muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ni obětoval,

Efésios 5:25

A tak i každý z vás bez výjimky ať miluje svou ženu jako sebe sama a žena ať má před mužem úctu.

Efésios 5:33

Manželství ať mají všichni v úctě a manželé ať jsou si věrni, neboť neřestné a nevěrné bude soudit Bůh.

Hebreus 13:4

v ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe;

každý ať má na mysli to, co slouží druhým, ne jen jemu.

Filipenses 2:3,4

Především však mějte lásku, která všechno spojuje k dokonalosti.

A ve vašem srdci ať vládne mír Kristův, k němuž jste byli povoláni v jedno společné tělo. A buďte vděčni.

Colossenses 3:14,15

Jako vyvolení Boží, svatí a milovaní, oblecte milosrdný soucit, dobrotu, skromnost, pokoru a trpělivost.

Snášejte se navzájem a odpouštějte si, má-li kdo něco proti druhému. Jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy.

Colossenses 3:12,13

Hleďte, aby nikdo neoplácel zlým za zlé, ale vždycky usilujte o dobré mezi sebou a vůči všem.

1 Tessalonicenses 5:15

Kdo našel ženu, našel dobro a došel u Hospodina zalíbení.

Provérbios 18:22

Především mějte vytrvalou lásku jedni k druhým; vždyť láska přikryje množství hříchů.

1 Pedro 4:8

3 Muž ať prokazuje ženě, čím je jí povinen, a podobně i žena muži.

4 Žena nemá své tělo pro sebe, ale pro svého muže. Podobně však ani muž nemá své tělo pro sebe, ale pro svou ženu.

5 Neodpírejte se jeden druhému, leda se vzájemným souhlasem a jen na čas, abyste byli volni pro modlitbu. Potom zase buďte spolu, aby vás satan nepokoušel, když byste se nemohli ovládnout.

1 Coríntios 7:3-5

Ať je vám vzdálena všechna tvrdost, zloba, hněv, křik, utrhání a s tím i každá špatnost;

buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám.

Efésios 4:31,32

Z vašich úst ať nevyjde ani jedno špatné slovo, ale vždy jen dobré, které by pomohlo, kde je třeba, a tak posluchačům přineslo milost.

Efésios 4:29