Alimento

Ježíš jim řekl: "Já jsem chléb života; kdo přichází ke mně, nikdy nebude hladovět, a kdo věří ve mně, nikdy nebude žíznit.

João 6:35

Pokořoval tě a nechal tě hladovět, potom ti dával jíst manu, kterou jsi neznal a kterou neznali ani tvoji otcové. Tak ti dával poznat, že člověk nežije pouze chlebem, ale že člověk žije vším, co vychází z Hospodinových úst.

Deuteronômio 8:3

Každého dne pobývali svorně v chrámu, po domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a s upřímným srdcem.

Chválili Boha a byli všemu lidu milí. A Pán denně přidával k jejich společenství ty, které povolával ke spáse.

Atos 2:46,47

Hle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou.

Apocalipse 3:20

Ten, který 'dává semeno k setbě i chléb k jídlu', dá vzrůst vaší setbě a rozmnoží 'plody vaší spravedlnosti'.

2 Coríntios 9:10

Nikdo tedy nemá právo odsuzovat vás za to, co jíte nebo pijete, nebo kvůli svátkům, kvůli novoluní nebo sobotám.

To všechno je jen stín budoucích věcí, ale skutečnost je Kristus.

Colossenses 2:16,17

Neusilujte o pomíjející pokrm, ale o pokrm zůstávající pro život věčný; ten vám dá Syn člověka, jemuž jeho Otec, Bůh, vtiskl svou pečeť."

João 6:27

Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni.

Mateus 5:6

Dále jim řekl: "Jděte, jezte tučná jídla a pijte sladké nápoje a posílejte dárky těm, kdo nemají nic připraveno. Dnešní den je zajisté svatý našemu Pánu. Netrapte se! Radost z Hospodina bude vaší záštitou."

Neemias 8:10

Ten, kdo jí všecko, nechť nezlehčuje toho, kdo nejí, a kdo nejí, nechť neodsuzuje toho, kdo jí; vždyť Bůh jej přijal za svého.

Romanos 14:3

a jako novorozené děti mějte touhu jen po nefalšovaném duchovním mléku, abyste jím rostli ke spasení;

1 Pedro 2:2

Bůh také řekl: "Hle, dal jsem vám na celé zemi každou bylinu nesoucí semena i každý strom, na němž rostou plody se semeny. To budete mít za pokrm.

Gênesis 1:29

Ať tedy jíte či pijete či cokoli jiného děláte, všecko čiňte k slávě Boží.

1 Coríntios 10:31

Přinášejte do mých skladů úplné desátky. Až bude ta potrava v mém domě, pak to se mnou zkuste, praví Hospodin zástupů: Neotevřu vám snad nebeské průduchy a nevyleji na vás požehnání? A bude po nedostatku.

Malaquias 3:10

On však odpověděl: "Je psáno: 'Ne jenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z Božích úst.'"

Mateus 4:4

Duše štědrá bude nasycena tukem, a kdo občerstvuje, bude též občerstven.

Provérbios 11:25

dosyta dal najíst lačným, hladovým dal plno dobrých věcí.

Salmos 107:9

Potom vzal těch pět chlebů a dvě ryby, vzhlédl k nebi, vzdal díky, lámal a dával učedníkům, aby je předložili zástupu.

A najedli a nasytili se všichni. A sebralo se zbylých nalámaných chlebů dvanáct košů.

Lucas 9:16,17

Proto vám pravím: Nemějte starost o svůj život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe. Což není život víc než pokrm a tělo víc než oděv?

Mateus 6:25

Chutný chléb jsem nejedl, maso a víno jsem nevzal do úst, ani jsem se nepotíral mastí až do uplynutí celých tří týdnů.

Daniel 10:3

Pláství medu je řeč vlídná, lahodou duši a uzdravením kostem.

Provérbios 16:24

Ze všeho, co je ve vodě, smíte jíst toto: všechno, co má ploutve a šupiny. To smíte jíst.

Co nemá ploutve ani šupiny, jíst nesmíte; bude to pro vás nečisté.

Deuteronômio 14:9,10

Každý pohybující se živočich vám bude za pokrm; jako zelenou bylinu vám dávám i toto všechno.

Jen maso oživené krví nesmíte jíst.

Gênesis 9:3,4

Nic jsme si totiž na svět nepřinesli, a také si nic nemůžeme odnést.

Máme-li jídlo a oděv, spokojme se s tím.

1 Timóteo 6:7,8

Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.

Mateus 6:33