Alma

Davidův. Dobrořeč, má duše, Hospodinu, celé nitro mé, jeho svatému jménu!

Salmos 103:1

A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou; bojte se toho, který může duši i tělo zahubit v pekle.

Mateus 10:28

Ať plesají mé rty, když ti zpívám žalmy, i má duše tebou vykoupená.

Salmos 71:23

Pro předního zpěváka, podle Jedútúna. Žalm Davidův.

Salmos 62:1

Hospodine, vysvoboď mě od zrádných rtů, od jazyka záludného.

Salmos 120:2

Žalm Davidův, když byl v Judské poušti.

Salmos 63:1

Vychází na jednom okraji nebes, probíhá obloukem k druhému konci a nic se neskryje před jeho žárem.

Salmos 19:7

Modlím se za tebe, milovaný, aby se ti ve všem dobře dařilo a abys byl zdráv - tak jako se dobře daří tvé duši.

3 João 1:2

Toto praví Hospodin: "Stůjte na cestách a vyhlížejte, ptejte se na stezky věčnosti: Kde je ta dobrá cesta? Vydejte se po ní a vaše duše naleznou klid. Ale oni řekli: »Nepůjdeme.«

Jeremias 6:16

Jen se usilovně snažte zachovávat přikázání a zákon, které vám přikázal Mojžíš, služebník Hospodinův, totiž milovat Hospodina, svého Boha, chodit po všech jeho cestách a dbát na jeho přikázání, přimknout se k němu a sloužit mu z celého srdce a z celé duše."

Josué 22:5

Pláství medu je řeč vlídná, lahodou duši a uzdravením kostem.

Provérbios 16:24

Tys to byl, kdo utvořil mé ledví, v životě mé matky jsi mě utkal.

Tobě vzdávám chválu za činy, jež budí bázeň: podivuhodně jsem utvořen, obdivuhodné jsou tvé skutky, toho jsem si plně vědom.

Salmos 139:13,14

Jaký prospěch bude mít člověk, získá-li celý svět, ale svůj život ztratí? A zač získá člověk svůj život zpět?

Mateus 16:26

Budete mě hledat a naleznete mě, když se mne budete dotazovat celým svým srdcem.

Jeremias 29:13

Skládám naději v Hospodina, má duše v něho naději skládá, čekám na jeho slovo.

Salmos 130:5

Hle, já nyní odcházím cestou všeho pozemského. Uznejte tedy celým srdcem a celou duší, že nezapadlo ani jedno ze všech dobrých slov, která o vás mluvil Hospodin, váš Bůh. Všechno se vám uskutečnilo, nezapadlo z toho jediné slovo.

Josué 23:14

Smrtelnou ranou mým kostem jsou protivníci, kteří mě tupí, když se mě každý den ptají: "Kde je tvůj Bůh?" [ (Psalms 42:12) Proč se tak trpce rmoutíš, má duše, proč ve mně úzkostně sténáš? Na Boha čekej, opět mu budu vzdávat chválu, jemu, své spáse. On je můj Bůh. ]

Salmos 42:11

Odtamtud budete hledat Hospodina, svého Boha; nalezneš ho, budeš-li ho opravdu hledat celým svým srdcem a celou svou duší.

Deuteronômio 4:29

On mu řekl: "'Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.'

Mateus 22:37