Amor ao Próximo

Všecko nechť se mezi vámi děje v lásce.

1 Coríntios 16:14

1 Bratrská láska ať trvá;

2 s láskou přijímejte i ty, kdo přicházejí odjinud - tak někteří, aniž to tušili, měli za hosty anděly.

3 Pamatujte na vězně, jako byste byli uvězněni s nimi; pamatujte na ty, kdo trpí, vždyť i vás může potkat utrpení.

Hebreus 13:1-3

Nikomu nebuďte nic dlužni, než abyste se navzájem milovali, neboť ten, kdo miluje druhého, naplnil zákon.

Romanos 13:8

Neboť to je zvěst, kterou jste slyšeli od počátku: abychom se navzájem milovali.

1 João 3:11

Podle toho jsme poznali, co je láska, že on za nás položil život. A tak i my jsme povinni položit život za své bratry.

1 João 3:16

Jestliže tedy zachováváte královský zákon, jak je napsán v Písmu: 'Milovati budeš bližního svého jako sám sebe,' dobře činíte.

Tiago 2:8

Nechť Pán dá bohatě růst vaší vzájemné lásce i lásce ke všem, tak jako i my vás milujeme,

1 Tessalonicenses 3:12

Milovaní, milujme se navzájem, neboť láska je z Boha, a každý, kdo miluje, z Boha se narodil a Boha zná.

Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska.

1 João 4:7,8

Slyšeli jste, že bylo řečeno: 'Milovati budeš bližního svého a nenávidět nepřítele svého.'

Já však pravím: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují,

Mateus 5:43,44

Každý z nás ať vychází vstříc bližnímu, aby to bylo k dobru společného růstu.

Romanos 15:2

Kdokoliv nenávidí svého bratra, je vrah - a víte, že žádný vrah nemá podíl na věčném životě.

Podle toho jsme poznali, co je láska, že on za nás položil život. A tak i my jsme povinni položit život za své bratry.

1 João 3:15,16

"To je mé přikázání, abyste se milovali navzájem, jako jsem já miloval vás.

João 15:12

Především mějte vytrvalou lásku jedni k druhým; vždyť láska přikryje množství hříchů.

1 Pedro 4:8

12 Jako vyvolení Boží, svatí a milovaní, oblecte milosrdný soucit, dobrotu, skromnost, pokoru a trpělivost.

13 Snášejte se navzájem a odpouštějte si, má-li kdo něco proti druhému. Jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy.

14 Především však mějte lásku, která všechno spojuje k dokonalosti.

15 A ve vašem srdci ať vládne mír Kristův, k němuž jste byli povoláni v jedno společné tělo. A buďte vděčni.

Colossenses 3:12-15