Amor de Deus

Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.

João 3:16

Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní.

Romanos 5:8

Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné.

Salmos 136:1

Ty však, Panovníku, jsi Bůh slitovný a milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný, věrný.

Salmos 86:15

O čem jsme slýchali, to jsme uviděli ve městě Hospodina zástupů, ve městě našeho Boha: až navěky je Bůh činí pevným.

Salmos 48:9

Protože jsi v očích mých tak drahý, vzácný, protože jsem si tě zamiloval, dám za tebe mnohé lidi a národy za tvůj život.

Isaías 43:4

V tom je totiž láska k Bohu, že zachováváme jeho přikázání; a jeho přikázání nejsou těžká,

1 João 5:3

Hospodin se mi ukázal zdaleka: "Miloval jsem tě odvěkou láskou, proto jsem ti tak trpělivě prokazoval milosrdenství.

Jeremias 31:3

Já miluji ty, kdo milují mne, a kdo mě za úsvitu hledají, naleznou mne.

Provérbios 8:17

Milovaní, milujme se navzájem, neboť láska je z Boha, a každý, kdo miluje, z Boha se narodil a Boha zná.

Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska.

1 João 4:7,8

U tebe je pramen žití, když ty jsi nám světlem, spatřujeme světlo.

Salmos 36:10

nežiji už já, ale žije ve mně Kristus. A život, který zde nyní žiji, žiji ve víře v Syna Božího, který si mne zamiloval a vydal sebe samého za mne.

Gálatas 2:20

Hleďte, jak velikou lásku nám Otec daroval: byli jsme nazváni dětmi Božími, a jsme jimi. Proto jsme světu cizí, že nepoznal Boha.

1 João 3:1

Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá.

1 Coríntios 13:4

Hospodin, tvůj Bůh, je uprostřed tebe, bohatýr, který zachraňuje, raduje se z tebe a veselí, láskou umlká a opět nad tebou jásá a plesá."

Sofonias 3:17

V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jediného Syna, abychom skrze něho měli život.

V tom je láska: ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že on si zamiloval nás a poslal svého Syna jako oběť smíření za naše hříchy.

Milovaní, jestliže Bůh nás tak miloval, i my se máme navzájem milovat.

1 João 4:9-11

Proto tě vyhlížím ve svatyni, chci spatřit tvoji sílu a slávu;

Salmos 63:3

Nepíšu vám, moji milí, nové přikázání, ale přikázání staré, které jste měli od počátku; staré přikázání je to slovo, které jste slyšeli.

A přece vám píšu přikázání nové - vždyť se stalo skutečností v něm i ve vás, že tma ustupuje a pravé světlo již svítí.

1 João 2:7,8

2 Coríntios 13:14

Ale Bůh, bohatý v milosrdenství, z velké lásky, jíž si nás zamiloval,

probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtvi pro své hříchy. Milostí jste spaseni!

Efésios 2:4,5

Také my jsme poznali lásku, kterou Bůh má k nám, a věříme v ni. Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm.

1 João 4:16

Jsem jist, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani žádná moc,

ani výšiny ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu.

Romanos 8:38,39

A Pán nechť řídí vaše srdce k Boží lásce a k trpělivosti Kristově.

2 Tessalonicenses 3:5

My milujeme, protože Bůh napřed miloval nás.

1 João 4:19

Hospodin je slitovný a milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný;

Salmos 103:8