Ânimo

Odpověděl jsi mi v den, kdy jsem tě volal, dodal jsi mé duši sílu.

Salmos 138:3

Neboť Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha síly, lásky a rozvahy.

2 Timóteo 1:7

Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu.

Filipenses 4:13

a jsem si jist, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Ježíše Krista.

Filipenses 1:6

Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův, jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu: chci vám dát naději do budoucnosti.

Jeremias 29:11

Z toho se radujte, i když snad máte ještě nakrátko projít zármutkem rozmanitých zkoušek,

1 Pedro 1:6

Davidův. Hospodin je světlo mé a moje spása, koho bych se bál? Hospodin je záštita mého života, z koho bych měl strach?

Salmos 27:1

Hospodin je spása spravedlivých, záštitou v čas soužení jim bývá.

Salmos 37:39

Toužím vás spatřit, abych se s vámi sdílel o některý duchovní dar a tak vás posílil,

to jest abychom se spolu navzájem povzbudili vírou jak vaší, tak mou.

Romanos 1:11,12

A proto neklesáme na mysli: i když navenek hyneme, vnitřně se den ze dne obnovujeme.

2 Coríntios 4:16

Proto se navzájem povzbuzujte a buďte jeden druhému oporou, jak to již činíte.

1 Tessalonicenses 5:11

Tak jste nás, bratří, ve vší naší tísni a soužení potěšili svou vírou.

1 Tessalonicenses 3:7

Lid odpověděl: "Jsme daleci toho, opustit Hospodina a sloužit jiným bohům!

Naším Bohem je přece Hospodin. On nás i naše otce vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. On činil před našimi zraky ta veliká znamení, opatroval nás na celé cestě, kterou jsme šli, i mezi kdejakým lidem, skrze nějž jsme procházeli.

Josué 24:16,17