Aniversário de Idoso

Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné!

Salmos 107:1

Ale ti, kdo skládají naději v Hospodina, nabývají nové síly; vznášejí se jak orlové, běží bez únavy, jdou bez umdlení.

Isaías 40:31

Hospodin je síla má a štít můj, mé srdce v něj doufá. Pomoci jsem došel, proto v srdci jásám, svou písní mu budu vzdávat chválu.

Salmos 28:7

24 »Ať Hospodin ti žehná a chrání tě,

25 ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv,

26 ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem.«

Números 6:24-26

Mnozí říkají: "Kdo nám dá užít dobrých věcí?" Avšak nad námi ať vzejde jas tvé tváře, Hospodine!

Salmos 4:7

Ozdobou jinochů je jejich síla, důstojností starců jsou šediny.

Provérbios 20:29

Modlím se za tebe, milovaný, aby se ti ve všem dobře dařilo a abys byl zdráv - tak jako se dobře daří tvé duši.

3 João 1:2

Nauč nás počítat naše dny, ať získáme moudrost srdce.

Salmos 90:12

O jedno jsem prosil Hospodina a jen o to budu usilovat: abych v domě Hospodinově směl bydlet po všechny dny, co živ budu, abych patřil na Hospodinovu vlídnost a zpytoval jeho vůli v chrámu.

Salmos 27:4

Šediny jsou ozdobnou korunou, lze je nalézt na cestě spravedlnosti.

Provérbios 16:31

Stezku života mi dáváš poznat; vrcholem radosti je být s tebou, ve tvé pravici je neskonalé blaho.

Salmos 16:11

Toto je den, který učinil Hospodin, jásejme a radujme se z něho.

Salmos 118:24

Nuže hle, Hospodin mě uchoval naživu, jak přislíbil. Čtyřicet pět let uplynulo od chvíle, co Hospodin takto promluvil k Mojžíšovi, když Izrael putoval pouští. A hle, je mi už osmdesát pět let.

Ale ještě dnes jsem právě tak silný jako tenkrát, když mě Mojžíš vyslal. Moje síla je dnes stejná, jako byla tehdy, abych bojoval a vycházel a vcházel.

Josué 14:10,11

Davidův, když změnil své chování před abímelekem, a ten ho vypudil a on odešel.

Salmos 34:1