Ascensão

V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo.

João 14:2

Po těch slovech byl před jejich zraky vzat vzhůru a oblak jim ho zastřel.

Atos 1:9

Když jim to Pán řekl, byl vzat vzhůru do nebe a usedl po pravici Boží.

Marcos 16:19

Amen, amen, pravím vám: Kdo věří ve mne, i on bude činit skutky, které já činím, a ještě větší, neboť já jdu k Otci.

João 14:12

Vyšel jsem od Otce a přišel jsem na svět. Teď svět opouštím a navracím se k Otci."

João 16:28

A když upřeně hleděli k nebi za ním, jak odchází, hle, stáli vedle nich dva muži v bílém rouchu

a řekli: "Muži z Galileje, co tu stojíte a hledíte k nebi? Tento Ježíš, který byl od vás vzat do nebe, znovu přijde právě tak, jak jste ho viděli odcházet."

Atos 1:10,11

Potom je vyvedl až k Betanii, zvedl ruce a požehnal jim;

a když jim žehnal, vzdálil se od nich a byl nesen do nebe.

Lucas 24:50,51

Ježíš jí řekl: "Nedotýkej se mne, dosud jsem nevystoupil k Otci. Ale jdi k mým bratřím a pověz jim, že vystupuji k Otci svému i Otci vašemu a k Bohu svému i Bohu vašemu."

João 20:17

Vpravdě veliké je tajemství zbožnosti: Byl zjeven v těle, ospravedlněn Duchem, viděn od andělů, hlásán národům, došel víry ve světě, byl přijat do slávy.

1 Timóteo 3:16

Ježíš řekl: "Ještě krátký čas budu s vámi a pak odejdu k tomu, který mě poslal.

João 7:33