Autocontrole

Ukázala se Boží milost, která přináší spásu všem lidem

a vychovává nás k tomu, abychom se zřekli bezbožnosti a světských vášní, žili rozumně, spravedlivě a zbožně v tomto věku

Tito 2:11,12

U pošetilce se jeho hoře pozná týž den, kdežto chytrý přikryje hanbu.

Provérbios 12:16

Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost,

tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací.

Gálatas 5:22,23

Ranami nutím své tělo ke kázni, abych snad, když kážu jiným, sám neselhal.

1 Coríntios 9:27

Neboť Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha síly, lásky a rozvahy.

2 Timóteo 1:7

Každý závodník se podrobuje všestranné kázni. Oni to podstupují pro pomíjitelný věnec, my však pro věnec nepomíjitelný.

1 Coríntios 9:25

Nespěme tedy jako ostatní, nýbrž bděme a buďme střízliví.

1 Tessalonicenses 5:6

"Uzavřel jsem smlouvu se svýma očima, jak bych se tedy směl ohlížet za pannou?

Jó 31:1

A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé.

Romanos 12:2

Pamatujte si, moji milovaní bratří: každý člověk ať je rychlý k naslouchání, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu;

Tiago 1:19

Proto také vynaložte všecku snahu na to, abyste ke své víře připojili ctnost, k ctnosti poznání,

k poznání zdrženlivost, ke zdrženlivosti trpělivost, k trpělivosti zbožnost,

ke zbožnosti bratrskou náklonnost a k bratrské náklonnosti lásku.

2 Pedro 1:5-7

Město se strženými hradbami je muž, který se neovládá.

Provérbios 25:28

Hlupák soptí, co mu dech stačí, ale moudrý se vždycky ovládne.

Provérbios 29:11

Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla.

Efésios 6:12

Mějte se na pozoru, abyste nepřišli o to, na čem jste pracovali, ale abyste dostali plnou odměnu.

2 João 1:8

Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný: nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát.

1 Coríntios 10:13

Lepší je shovívavý než bohatýr, a kdo ovládá sebe, je nad dobyvatele města.

Provérbios 16:32

Napravo ani nalevo se neuchyluj, odvrať od zlého svou nohu.

Provérbios 4:27

V moci jazyka je život i smrt, kdo ho rád používá, nají se jeho plodů.

Provérbios 18:21