Chamada

neodplácejte zlým za zlé ani urážkou za urážku, naopak žehnejte; vždyť jste byli povoláni k tomu, abyste se stali dědici požehnání.

1 Pedro 3:9

Ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce a vaše ovoce aby zůstalo; a Otec vám dá, oč byste ho prosili v mém jménu.

João 15:16

Dal jsem odpověď těm, kdo se neptali, dal jsem se nalézt těm, kdo mě nehledali. Řekl jsem: "Hle, tady jsem, jsem tady" pronárodu, který nevzýval mé jméno.

Isaías 65:1

Petr jim odpověděl: "Obraťte se a každý z vás ať přijme křest ve jménu Ježíše Krista na odpuštění svých hříchů, a dostanete dar Ducha svatého.

Atos 2:38

K tomu jste přece byli povoláni; vždyť i Kristus trpěl za vás a zanechal vám tak příklad, abyste šli v jeho šlépějích.

1 Pedro 2:21

běžím k cíli, abych získal nebeskou cenu, jíž je Boží povolání v Kristu Ježíši.

Filipenses 3:14

ale jako je svatý ten, který vás povolal, buďte i vy svatí v celém způsobu života.

Vždyť je psáno: 'Svatí buďte, neboť já jsem svatý.'

1 Pedro 1:15,16

Věrný je ten, který vás povolal; on to také učiní.

1 Tessalonicenses 5:24

který nás spasil a povolal svatým povoláním ne pro naše skutky, nýbrž ze svého rozhodnutí a z milosti, kterou nám daroval v Kristu Ježíši před věčnými časy

2 Timóteo 1:9

Jedno tělo a jeden Duch, k jedné naději jste byli povoláni;

Efésios 4:4

Věrný je Bůh, který vás povolal do společenství se svým Synem, naším Pánem Ježíšem Kristem.

1 Coríntios 1:9

neurozené v očích světa a opovržené Bůh vyvolil, ano vyvolil to, co není, aby to, co jest, obrátil v nic -

aby se tak žádný člověk nemohl vychloubat před Bohem.

1 Coríntios 1:28,29

abyste měli účast na slávě našeho Pána Ježíše Krista; k tomu vás povolal naším evangeliem.

2 Tessalonicenses 2:14

Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí.

Romanos 8:28