Colheita

Kdo zasévá pro své sobectví, sklidí zánik, kdo však zasévá pro Ducha, sklidí život věčný.

Gálatas 6:8

Ovoce spravedlnosti sklidí u Boha ti, kdo rozsévají pokoj.

Tiago 3:18

Jestliže se budete řídit mými nařízeními, dbát na má přikázání a plnit je,

dám vám ve vhodném čase vydatné deště, země vydá svůj výnos a stromoví na poli ponese ovoce.

Levítico 26:3,4

Vinná réva uschla, zvadl fíkovník, granátový strom i datlovník a jabloň, všechno polní stromoví je suché. Lidským synům vyschl zdroj veselí.

Joel 1:12

Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí.

Gálatas 6:7

V konání dobra neumdlévejme; neochabneme-li, budeme sklízet v ustanovený čas.

Gálatas 6:9

Cti Hospodina ze svého majetku i prvotinami z celé své úrody!

Provérbios 3:9

Ten, který 'dává semeno k setbě i chléb k jídlu', dá vzrůst vaší setbě a rozmnoží 'plody vaší spravedlnosti'.

2 Coríntios 9:10

Pohleďte na nebeské ptactvo: neseje, nežne, nesklízí do stodol, a přece je váš nebeský Otec živí. Což vy nejste o mnoho cennější?

Mateus 6:26

Přísná výchova se ovšem v tu chvíli nikdy nezdá příjemná, nýbrž krušná, později však přináší ovoce pokoje a spravedlnost těm, kdo jí prošli.

Hebreus 12:11

Přinášejte do mých skladů úplné desátky. Až bude ta potrava v mém domě, pak to se mnou zkuste, praví Hospodin zástupů: Neotevřu vám snad nebeské průduchy a nevyleji na vás požehnání? A bude po nedostatku.

Malaquias 3:10

I kdyby fíkovník nevypučel, réva nedala výnos, selhala plodnost olivy, pole nevydala pokrm, z ohrady zmizel brav, ve chlévech dobytek nebyl,

já budu jásotem oslavovat Hospodina, jásat ke chvále Boha, který je má spása.

Habacuque 3:17,18