Compreensão

Než se hory zrodily, než vznikl svět a země, od věků na věky jsi ty, Bože.

Salmos 90:2

Volej ke mně a odpovím ti. Chci ti oznámit veliké a nedostupné věci, které neznáš."

Jeremias 33:3

Ježíš usedl, zavolal svých Dvanáct a řekl jim: "Kdo chce být první, buď ze všech poslední a služebník všech."

Marcos 9:35

Jako nevíš, jaká je cesta větru, jak v životě těhotné vznikají kosti, tak neznáš dílo Boha, který to všechno koná.

Eclesiastes 11:5

Shovívavý oplývá rozumností, kdežto ukvapený vystavuje na odiv pošetilost.

Provérbios 14:29

Dám ti prozíravost, ukážu ti cestu, kterou půjdeš, budu ti radit, spočine na tobě mé oko.

Salmos 32:8

Cožpak nevíš? Cožpak jsi neslyšel? Hospodin, Bůh věčný, stvořitel končin země, není zemdlený, není znavený, jeho rozumnost vystihnout nelze.

Isaías 40:28

Veliký je Hospodin, nejvyšší chvály hodný, jeho velikost nelze vyzpytovat.

Salmos 145:3

Není už rozdíl mezi židem a pohanem, otrokem a svobodným, mužem a ženou.

Vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši. Jste-li Kristovi, jste potomstvo Abrahamovo a dědicové toho, co Bůh zaslíbil.

Gálatas 3:28,29

Ježíš na ně pohleděl a řekl: "U lidí je to nemožné, ale u Boha je možné všecko."

Mateus 19:26

Člověk má v srdci mnoho plánů, ale úradek Hospodinův obstojí.

Provérbios 19:21

Jsme ovšem jenom lidé, ale svůj zápas nevedeme po lidsku.

2 Coríntios 10:3

Všecko zkoumejte, dobrého se držte;

zlého se chraňte v každé podobě.

1 Tessalonicenses 5:21,22

nám, kteří nehledíme k viditelnému, nýbrž k neviditelnému. Viditelné je dočasné, neviditelné však věčné.

2 Coríntios 4:18

Počátek moudrosti je: Snaž se získat moudrost, za všechno své jmění získej rozumnost.

Provérbios 4:7

Ježíš mu odpověděl: "Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit království Boží."

João 3:3

Člověku se všechny jeho cesty zdají přímé, ale srdce zpytuje Hospodin.

Provérbios 21:2

Běda tomu, kdo se chce přít se svým tvůrcem, střep z hliněných střepů! Což smí hlína říci svému tvůrci: "Co to děláš?" a tvůj výrobek: "On nemá ruce"?

Isaías 45:9

Kam tvá slova proniknou, tam vzchází světlo, nezkušení nabývají rozumnosti.

Salmos 119:130

Jak nesmírná je hloubka Božího bohatství, jeho moudrosti i vědění! Jak nevyzpytatelné jsou jeho soudy a nevystopovatelné jeho cesty!

Romanos 11:33

Jako jsou nebesa vyšší než země, tak převyšují cesty mé cesty vaše a úmysly mé úmysly vaše.

Isaías 55:9

Kéž rostete v milosti a v poznání našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Jemu buď sláva nyní a až do dne věčnosti.

2 Pedro 3:18

Prosím, aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dal ducha moudrosti a zjevení, abyste ho poznali

Efésios 1:17

Kdo prochází zkouškou, ať neříká, že ho pokouší Pán. Bůh nemůže být pokoušen ke zlému a sám také nikoho nepokouší.

Tiago 1:13

Tisíc let je ve tvých očích jako včerejšek, jenž minul, jako jedna noční hlídka.

Salmos 90:4