A Comunhão

já v nich a ty ve mně; aby byli uvedeni v dokonalost jednoty a svět aby poznal, že ty jsi mě poslal a zamiloval sis je tak jako mne.

João 17:23

44 Všichni, kteří uvěřili, byli pospolu a měli všechno společné.

45 Prodávali svůj majetek a rozdělovali všem podle toho, jak kdo potřeboval.

46 Každého dne pobývali svorně v chrámu, po domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a s upřímným srdcem.

47 Chválili Boha a byli všemu lidu milí. A Pán denně přidával k jejich společenství ty, které povolával ke spáse.

Atos 2:44-47

Železo se ostří železem a jeden ostří tvář druhého.

Provérbios 27:17

Berte na sebe břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův.

Gálatas 6:2

Nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali; jako já jsem miloval vás, i vy se milujte navzájem.

Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým."

João 13:34,35

Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a s jeho Synem Ježíšem Kristem.

1 João 1:3

Proto se navzájem povzbuzujte a buďte jeden druhému oporou, jak to již činíte.

1 Tessalonicenses 5:11

to jest abychom se spolu navzájem povzbudili vírou jak vaší, tak mou.

Romanos 1:12

Nezanedbávejte společná shromáždění, jak to někteří mají ve zvyku, ale napomínejte se tím více, čím více vidíte, že se blíží den Kristův.

Hebreus 10:25

Podle toho jsme poznali, co je láska, že on za nás položil život. A tak i my jsme povinni položit život za své bratry.

1 João 3:16

9 Lépe dvěma než jednomu, mají dobrou mzdu ze svého pachtění.

10 Upadne-li jeden, druh jej zvedne. Běda samotnému, který upadne; pak nemá nikoho, kdo by ho zvedl.

11 Také leží-li dva pospolu, je jim teplo; jak se má však zahřát jeden?

12 Přepadnou-li jednoho, postaví se proti nim oba. A nit trojitá se teprv nepřetrhne!

Eclesiastes 4:9-12

A tak dokud je čas, čiňme dobře všem, nejvíce však těm, kteří patří do rodiny víry.

Gálatas 6:10