Comunidade

Mějme zájem jeden o druhého a povzbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům.

Nezanedbávejte společná shromáždění, jak to někteří mají ve zvyku, ale napomínejte se tím více, čím více vidíte, že se blíží den Kristův.

Hebreus 10:24,25

Mějte porozumění jeden pro druhého. Nesmýšlejte vysoko, ale věnujte se všedním službám. Nespoléhejte na svou vlastní chytrost.

Romanos 12:16

Nakonec pak: Všichni buďte jedné mysli, soucitní, plní bratrské lásky, milosrdní a pokorní,

1 Pedro 3:8

Poutní píseň, Davidova. Jaké dobro, jaké blaho tam, kde bratří bydlí svorně!

Salmos 133:1

Milovaní, jestliže Bůh nás tak miloval, i my se máme navzájem milovat.

1 João 4:11

Prosím vás, bratří, abyste si dali pozor na ty, kdo působí roztržky a chtěli by vás svést od učení, které jste přijali. Vyhýbejte se jim!

Romanos 16:17

Prosím vás, bratří, pro jméno našeho Pána Ježíše Krista, abyste všichni byli svorni a neměli mezi sebou roztržky, nýbrž abyste dosáhli plné jednoty smýšlení i přesvědčení.

1 Coríntios 1:10

Bratra ve víře slabšího přijímejte mezi sebe, ale nepřete se s ním o jeho názorech.

Romanos 14:1

a usilovně hleďte zachovat jednotu Ducha, spojeni svazkem pokoje.

Efésios 4:3

Pečuj o vdovy, které jsou skutečně opuštěné.

1 Timóteo 5:3

Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich."

Mateus 18:20

Bůh trpělivosti a povzbuzení ať vám dá, abyste jedni i druzí stejně smýšleli po příkladu Krista Ježíše,

Romanos 15:5

Všichni, kdo uvěřili, byli jedné mysli a jednoho srdce a nikdo neříkal o ničem, co měl, že je to jeho vlastní, nýbrž měli všechno společné.

Atos 4:32

Neboť my všichni, ať Židé či Řekové, ať otroci či svobodní, byli jsme jedním Duchem pokřtěni v jedno tělo a všichni jsme byli napojeni týmž Duchem.

1 Coríntios 12:13

Vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se.

Atos 2:42

Petra tedy střežili ve vězení a církev se za něj stále modlila k Bohu.

Atos 12:5

Především však mějte lásku, která všechno spojuje k dokonalosti.

Colossenses 3:14

Jestliže však chodíme v světle, jako on je v světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše, jeho Syna, nás očišťuje od každého hříchu.

1 João 1:7

Každého dne pobývali svorně v chrámu, po domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a s upřímným srdcem.

Chválili Boha a byli všemu lidu milí. A Pán denně přidával k jejich společenství ty, které povolával ke spáse.

Atos 2:46,47

Ti všichni se svorně a vytrvale modlili spolu se ženami, s Marií, matkou Ježíšovou, a s jeho bratry.

Atos 1:14

Není už rozdíl mezi židem a pohanem, otrokem a svobodným, mužem a ženou.

Vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši. Jste-li Kristovi, jste potomstvo Abrahamovo a dědicové toho, co Bůh zaslíbil.

Gálatas 3:28,29

Jako je v jednom těle mnoho údů a nemají všechny stejný úkol,

tak i my, ač je nás mnoho, jsme jedno tělo v Kristu a jeden druhému sloužíme jako jednotlivé údy.

Romanos 12:4,5

Amen, amen, pravím vám, kdo přijímá toho, koho pošlu, mne přijímá. A kdo přijímá mne, přijímá toho, který mě poslal.

João 13:20