Confiança

Ať oněmějí zrádné rty, jež mluví proti spravedlivému tak urážlivě, zpupně, s pohrdáním.

Salmos 31:19

Svěř Hospodinu své počínání a tvé plány budou zajištěny.

Provérbios 16:3

Požehnán buď muž, který doufá v Hospodina, který důvěřuje Hospodinu.

Bude jako strom zasazený u vody; své kořeny zapustil u vodního toku, nezakusí přicházející žár. Jeho listí je zelené, v roce sucha se ničeho neobává, nepřestává nést plody."

Jeremias 17:7,8

Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou, půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud, půjdeš-li ohněm, nespálíš se, plamen tě nepopálí.

Isaías 43:2

Máme v něho pevnou důvěru, že nás slyší, kdykoliv o něco požádáme ve shodě s jeho vůlí.

1 João 5:14

Pohleďte na nebeské ptactvo: neseje, nežne, nesklízí do stodol, a přece je váš nebeský Otec živí. Což vy nejste o mnoho cennější?

Mateus 6:26

Ježíš mu řekl: "Můžeš-li! Všechno je možné tomu, kdo věří."

Marcos 9:23

Koho bych měl na nebesích? A na zemi v nikom kromě tebe nemám zalíbení.

Salmos 73:25

Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu.

Filipenses 4:13

Můj Bůh vám dá všechno, co potřebujete, podle svého bohatství v slávě v Kristu Ježíši.

Filipenses 4:19

Co k tomu dodat? Je-li Bůh s námi, kdo proti nám?

Romanos 8:31

Měj za vzor zdravých slov to, co jsi slyšel ode mne ve víře a lásce, která nás spojuje v Kristu Ježíši.

2 Timóteo 1:13

Milovaní, nevěřte každému vnuknutí, nýbrž zkoumejte duchy, zda jsou z Boha; neboť mnoho falešných proroků vyšlo do světa.

1 João 4:1

Nedopustí, aby uklouzla tvá noha, nedříme ten, jenž tě chrání.

Salmos 121:3

Bůh není člověk, aby lhal, ani lidský syn, aby litoval. Zdali řekne, a neučiní, promluví, a nedodrží?

Números 23:19

Nechť však prosí s důvěrou a nic nepochybuje. Kdo pochybuje, je podoben mořské vlně, hnané a zmítané vichřicí.

Tiago 1:6

K tomu směřujte, a ne k pozemským věcem.

Colossenses 3:2

To jsem vám pověděl, abyste nalezli ve mně pokoj. Ve světě máte soužení. Ale vzchopte se, já jsem přemohl svět.

João 16:33

Proto smíme říkat s důvěrou: 'Pán při mně stojí, nebudu se bát. Co mi může udělat člověk?'

Hebreus 13:6

Nedejte se vést láskou k penězům; buďte spokojeni s tím, co máte. Vždyť Bůh řekl: 'Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu.'

Hebreus 13:5

A vytrvalost ať je dovršena skutkem, abyste byli dokonalí a neporušení, prosti všech nedostatků.

Tiago 1:4

Denně po mně šlapou ti, kteří proti mně sočí, těch, kdo zpupně válčí proti mně, je mnoho.

Salmos 56:3

žijeme přece z víry, ne z toho, co vidíme.

2 Coríntios 5:7

Jen on je má skála, má spása, můj nedobytný hrad, mnou nic neotřese.

Salmos 62:7

Kdo je prozíravý ve slovu, nalézá dobro, blaze tomu, kdo doufá v Hospodina.

Provérbios 16:20

ani výšiny ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu.

Romanos 8:39

Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu Všemocného.

Říkám o Hospodinu: "Mé útočiště, má pevná tvrz je můj Bůh, v nějž doufám."

Salmos 91:1,2

Doufej v Hospodina, konej dobro, v zemi přebývej a zachovávej věrnost.

Salmos 37:3

a jsem si jist, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Ježíše Krista.

Filipenses 1:6

Odpověděl: "Nemožné u lidí je u Boha možné."

Lucas 18:27

Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej.

Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.

Provérbios 3:5,6

Hospodin je blízko všem, kteří volají k němu, všem, kdo ho volají opravdově.

Salmos 145:18

Přichází den strachu, já však doufám v tebe.

Salmos 56:4

Ohlas mi zrána své milosrdenství, neboť doufám v tebe. Dej mi poznat cestu, po níž mám jít, neboť k tobě pozvedám svou duši.

Salmos 143:8

Také my jsme poznali lásku, kterou Bůh má k nám, a věříme v ni. Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm.

1 João 4:16

A ty, můj synu, buď silný milostí Krista Ježíše,

2 Timóteo 2:1

Kdo se třese před lidmi, ten klade sobě léčku, kdo však doufá v Hospodina, má v něm svůj hrad.

Provérbios 29:25