Confiança em Deus

vždyť Hospodin Bůh je štít a slunce, Hospodin je dárce milosti a slávy, žádné dobro neodepře těm, kdo žijí bezúhonně. [ (Psalms 84:13) Hospodine zástupů, blaze člověku, jenž doufá v tebe! ]

Salmos 84:12

Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej.

Provérbios 3:5

Denně po mně šlapou ti, kteří proti mně sočí, těch, kdo zpupně válčí proti mně, je mnoho.

Salmos 56:3

Všechna Boží řeč je protříbená, on je štítem těch, kteří se k němu utíkají.

Provérbios 30:5

8 Pravím vám: Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i Syn člověka přizná před Božími anděly.

9 Kdo mě však před lidmi zapře, bude zapřen před Božími anděly.

10 Každému, kdo řekne slovo proti Synu člověka, bude odpuštěno. Avšak tomu, kdo se rouhá proti Duchu svatému, odpuštěno nebude.

Lucas 12:8-10

Ty jsi ten Svatý, jenž trůní obklopen chválami Izraele.

Salmos 22:4

Říkám o Hospodinu: "Mé útočiště, má pevná tvrz je můj Bůh, v nějž doufám."

Salmos 91:2

Tklivá píseň Davidova, kterou zpíval Hospodinu kvůli Benjamínci Kúšovi.

Salmos 7:1

4 Neboť slovo Hospodinovo je přímé, v každém svém díle je věrný.

5 Miluje spravedlnost a právo, Hospodinova milosrdenství je plná země.

6 Nebesa byla učiněna Hospodinovým slovem, dechem jeho úst pak všechen jejich zástup.

Salmos 33:4-6

Pravil: Miluji tě vroucně, Hospodine, moje sílo.

Salmos 18:2

Nyní vím, že Hospodin dá svému pomazanému vítězství, on mu odpoví ze svého svatého nebe bohatýrskými činy své vítězné pravice.

Salmos 20:7

4 Odvažujeme se to říci, protože důvěřujeme v Boha skrze Krista.

5 Ne že bychom mohli tuto způsobilost přičítat sami sobě na základě toho, co je v nás; naše způsobilost je od Boha,

6 který nás učinil způsobilými sloužit nové smlouvě, jež není založena na liteře, nýbrž na Duchu. Litera zabíjí, ale Duch dává život.

2 Coríntios 3:4-6

Poutní píseň. Kdo doufají v Hospodina, jsou jak hora Sijón: nepohne se, strmí věčně.

Salmos 125:1

6 Pohleďte na Abrahama: 'uvěřil Bohu, a bylo mu to počítáno za spravedlnost.'

7 Pochopte tedy, že syny Abrahamovými jsou lidé víry.

8 Protože se v Písmu předvídá, že Bůh na základě víry ospravedlní pohanské národy, dostal už Abraham zaslíbení: 'V tobě dojdou požehnání všechny národy.'

9 A tak lidé víry docházejí požehnání spolu s věřícím Abrahamem.

Gálatas 3:6-9

ať nepřítel neřekne: "Zdolal jsem ho!" Moji protivníci budou jásat, zhroutím-li se.

Salmos 13:5

Nepřikázal jsem ti snad: Buď rozhodný a udatný, neměj strach a neděs se, neboť Hospodin, tvůj Bůh, bude s tebou všude, kam půjdeš?"

Josué 1:9

Stvoření opírající se o tebe chráníš pokojem, pokojem, neboť v tebe doufá.

Isaías 26:3

I kdyby mě zabil a já už neměl co očekávat, přece bych chtěl před ním obhájit své cesty.

Jó 13:15

Hospodin je zdeptanému nedobytným hradem, v dobách soužení je hradem nedobytným.

Salmos 9:10

Hospodin je dobrý, je záštitou v den soužení, zná se k těm, kteří se k němu utíkají.

Naum 1:7

Kdo z vás se bojí Hospodina a poslouchá jeho služebníka? Kdo chodí v temnotách, kde není žádná záře, ten ať doufá v Hospodinovo jméno a opře se o svého Boha.

Isaías 50:10

Nemusí se bát zlé zprávy, jeho srdce pevně doufá v Hospodina.

Salmos 112:7

Proto se namáháme a zápasíme, že máme naději v živém Bohu, který je Spasitel všech lidí, zvláště věřících.

1 Timóteo 4:10

Má spása a sláva je v Bohu, on je má mocná skála, v Bohu mám útočiště.

Salmos 62:8

Doufejte v Hospodina věčně, neboť Hospodin, jen Hospodin je skála věků.

Isaías 26:4

V den svého soužení volám k tobě a ty mi odpovíš.

Salmos 86:7

Hle, Bůh je má spása, doufám a jsem beze strachu. Hospodin, jen Hospodin je má záštita a píseň, stal se mou spásou."

Isaías 12:2

Lépe utíkat se k Hospodinu, než doufat v člověka.

Salmos 118:8

Mnoho bolestí postihne svévolníka, toho však, kdo doufá v Hospodina, obklopuje milosrdenství.

Salmos 32:10

s Bohem, jehož cesta je tak dokonalá! To, co řekne Hospodin, je protříbené. On je štítem všech, kteří se k němu utíkají.

2 Samuel 22:31

"Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne.

João 14:1

Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v něho, on sám bude jednat.

Salmos 37:5

Ty jsi přece má naděje, Panovníku Hospodine, v tebe už od mládí doufám.

Salmos 71:5