Consequências dos Nossos Atos

Každý z nás tedy sám za sebe vydá počet Bohu.

Romanos 14:12

6 On 'odplatí každému podle jeho skutků'.

7 Těm, kteří vytrvalostí v dobrém jednání hledají nepomíjející slávu a čest, dá život věčný.

8 Ty však, kteří prosazují sebe, odpírají pravdě a podléhají nepravosti, očekává hněv a trest.

9 Soužení a úzkost padne na každého, kdo působí zlo, předně na Žida, ale i na Řeka;

10 avšak sláva, čest a pokoj čeká každého, kdo působí dobro, předně Žida, ale i Řeka.

11 Bůh nikomu nestraní.

Romanos 2:6-11

A s darem milosti tomu není jako s následky toho, že jeden zhřešil. Soud nad jedním proviněním vedl k odsouzení, kdežto milost po mnohých proviněních vede k ospravedlnění.

Jestliže proviněním Adamovým smrt se zmocnila vlády skrze jednoho člověka, tím spíše ti, kteří přijímají hojnost milosti a darované spravedlnosti, budou vládnout v životě věčném skrze jednoho jediného, Ježíše Krista.

Romanos 5:16,17

Nesuďte, abyste nebyli souzeni.

Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám.

Mateus 7:1,2

A krev, která vás oživuje, budu vyhledávat. Budu za ni volat k odpovědnosti každé zvíře i člověka; za život člověka budu volat k odpovědnosti každého jeho bratra.

Gênesis 9:5

Člověku je léčkou nerozvážně říci: "Je to zasvěceno", a po slibu si to rozmýšlet.

Provérbios 20:25

Ale země bude zpustošena kvůli svým obyvatelům, pro ovoce jejich skutků.

Miquéias 7:13

Prohřeší-li se někdo tím, že slyšel vyslovit kletbu a byl toho svědkem, ať už to viděl nebo se o tom dozvěděl, jestliže to neoznámí, ponese svou vinu.

Levítico 5:1

Pravím vám, že z každého planého slova, jež lidé promluví, budou skládat účty v den soudu.

Mateus 12:36

Jsi-li moudrý, k svému prospěchu jsi moudrý, jsi-li posměvač, sám na to doplatíš.

Provérbios 9:12

Smí svévolník znevažovat Boha, říkat si v srdci: "Ty nic nevypátráš"?

Ty však vidíš trápení a hoře. Shlédneš a vše vezmeš do svých rukou. Bezbranný se spoléhá na tebe, sirotkovi poskytuješ pomoc.

Salmos 10:13,14

Nebudeš ve svém srdci chovat nenávist ke svému bratru, ale budeš trestat svého bližního podle práva, a neponeseš následky jeho hříchu.

Levítico 19:17

Jestliže se někdo prohřeší a dopustí se něčeho proti kterémukoli Hospodinovu příkazu, co se dělat nesmí, aniž to věděl, provinil se a ponese následky své nepravosti.

Levítico 5:17

Za vaši mrzkost vás budou stíhat a ponesete hříchy svého hnusného modlářství. I poznáte, že já jsem Panovník Hospodin."

Ezequiel 23:49

Chytrý vidí nebezpečí a ukryje se, kdežto prostoduší půjdou dál a doplatí na to.

Provérbios 22:3

Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoli dvousečný meč; proniká až na rozhraní duše a ducha, kostí a morku, a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce.

Není tvora, který by se před ním mohl skrýt. Nahé a odhalené je všechno před očima toho, jemuž se budeme ze všeho odpovídat.

Hebreus 4:12,13