Coração

Nauč nás počítat naše dny, ať získáme moudrost srdce.

Salmos 90:12

Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej.

Provérbios 3:5

Milujte Hospodina, všichni jeho zbožní, Hospodin své věrné opatruje, odplácí však plnou měrou těm, kteří si vedou zpupně. [ (Psalms 31:25) Buďte rozhodní a buďte udatného srdce, všichni, kdo čekáte na Hospodina! ]

Salmos 31:24

Též před opovážlivci chraň svého služebníka, nedopusť, aby mi vládli. Pak budu bez vady a shledán čistý, prost množství nevěrností. [ (Psalms 19:15) Kéž se ti líbí řeč mých úst i to, o čem rozjímám v srdci, Hospodine, má skálo, vykupiteli můj! ]

Salmos 19:14

Můj synu, na mé učení nezapomínej, ať tvé srdce příkazy mé dodržuje.

Prodlouží ti dny a léta života a přidají ti pokoj.

Provérbios 3:1,2

Dej, ať slyším veselí a radost, ať jásají kosti, jež jsi zdeptal.

Salmos 51:10

Ať tě neopouští milosrdenství a věrnost! Přivaž si je na hrdlo, napiš je na tabulku svého srdce.

Tak najdeš milost a uznání v očích Božích i lidských.

Provérbios 3:3,4

Hledej blaho v Hospodinu, dá ti vše, oč požádá tvé srdce.

Salmos 37:4

A dám jim jedno srdce a vložím do jejich nitra nového ducha, odstraním z jejich těla srdce kamenné a dám jim srdce z masa,

Ezequiel 11:19

Radostné srdce hojí rány, kdežto ubitý duch vysušuje kosti.

Provérbios 17:22

A dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. Odstraním z vašeho těla srdce kamenné a dám vám srdce z masa.

Ezequiel 36:26

Z přímého srdce ti vzdávám chválu, že se smím učit tvým spravedlivým soudům.

Salmos 119:7

Mírné srdce je tělu k životu, kdežto žárlivost je jako kostižer.

Provérbios 14:30

Pro vás se nehodí vnější ozdoba - splétat si vlasy, ověšovat se zlatem, střídat oděvy -

nýbrž to, co je skryto v srdci a co je nepomíjitelné: tichý a pokojný duch; to je před Bohem převzácné.

1 Pedro 3:3,4

"Nejúskočnější ze všeho je srdce a nevyléčitelné. Kdopak je zná?

Jeremias 17:9

Budete mě hledat a naleznete mě, když se mne budete dotazovat celým svým srdcem.

Jeremias 29:13

Jen se usilovně snažte zachovávat přikázání a zákon, které vám přikázal Mojžíš, služebník Hospodinův, totiž milovat Hospodina, svého Boha, chodit po všech jeho cestách a dbát na jeho přikázání, přimknout se k němu a sloužit mu z celého srdce a z celé duše."

Josué 22:5

Každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl, ne s nechutí ani z donucení; vždyť 'radostného dárce miluje Bůh'.

2 Coríntios 9:7

Kéž má na paměti všechny tvé obětní dary, kéž tvou oběť zápalnou rád přijme.

Salmos 20:4

Dotazuji se na tvoji vůli celým srdcem, nedej, abych zbloudil od tvých přikázání.

Salmos 119:10

ať posílí vaše srdce, abyste byli bezúhonní a svatí před Bohem, naším Otcem, až přijde náš Pán Ježíš se všemi svými svatými.

1 Tessalonicenses 3:13

Především střez a chraň své srdce, vždyť z něho vychází život.

Provérbios 4:23

Blaze těm, kdo zachovávají jeho svědectví, těm, kdo se na jeho vůli dotazují celým srdcem.

Salmos 119:2

Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce.

Mateus 6:21

nezatvrzujte svá srdce ve vzdoru jako v den pokušení na poušti,

Hebreus 3:8

Díky Bohu za to, že jste sice byli služebníky hříchu, ale potom jste se ze srdce přiklonili k tomu učení, které vám bylo odevzdáno.

Romanos 6:17

On mu řekl: "'Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.'

Mateus 22:37

Jako se na vodě zrcadlí tvář, tak srdce člověka na člověku.

Provérbios 27:19

Kdo je moudrého srdce, přijímá příkazy, kdežto kdo je pošetilých rtů, ten padne.

Provérbios 10:8

Amen, pravím vám, že kdo řekne této hoře: 'Zdvihni se a vrhni do moře' - a nebude pochybovat, ale bude věřit, že se stane, co říká, bude to mít.

Marcos 11:23

"Nejúskočnější ze všeho je srdce a nevyléčitelné. Kdopak je zná?

Já Hospodin zpytuji srdce a zkoumám ledví, já každému splatím podle jeho cesty, podle ovoce jeho skutků."

Jeremias 17:9,10

Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej.

Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.

Provérbios 3:5,6

Hospodin však Samuelovi řekl: "Nehleď na jeho vzhled ani na jeho vysokou postavu, neboť já jsem ho zamítl. Nejde o to, nač se dívá člověk. Člověk se dívá na to, co má před očima, Hospodin však hledí na srdce."

1 Samuel 16:7