Coração Puro

9 Zbav mě hříchu, očisť yzopem a budu čistý, umyj mě, budu bělejší nad sníh.

10 Dej, ať slyším veselí a radost, ať jásají kosti, jež jsi zdeptal.

11 Odvrať svou tvář od mých hříchů, zahlaď všechny moje nepravosti.

Salmos 51:9-11

Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha.

Mateus 5:8

Milovaní, nyní jsme děti Boží; a ještě nevyšlo najevo, co budeme! Víme však, až se zjeví, že mu budeme podobni, protože ho spatříme takového, jaký jest.

Každý, kdo má tuto naději v něho, usiluje být čistý, tak jako on je čistý.

1 João 3:2,3

9 A za to se modlím, aby se vaše láska ještě víc a více rozhojňovala a s ní i poznání a hluboká vnímavost;

10 abyste rozpoznali, na čem záleží, a byli ryzí a bezúhonní pro den Kristův,

11 plní ovoce spravedlnosti, které z moci Ježíše Krista roste k slávě a chvále Boží.

Filipenses 1:9-11

14 Všechno dělejte bez reptání a bez pochybování,

15 abyste byli bezúhonní a ryzí, Boží děti bez poskvrny uprostřed pokolení pokřiveného a zvráceného. V něm sviťte jako hvězdy, které osvěcují svět,

16 držte se slova života, abych se vámi mohl pochlubit v den Kristův, že jsem nadarmo neběžel ani se nadarmo nenamáhal.

Filipenses 2:14-16

3 Kdo vystoupí na Hospodinovu horu? A kdo stanout smí na jeho svatém místě?

4 Ten, kdo má čisté ruce a srdce ryzí, ten, kdo nezneužije mou duši, ten, kdo nepřísahá lstivě.

5 Ten dojde požehnání od Hospodina, spravedlnosti od Boha, své spásy.

Salmos 24:3-5

Každý, kdo má tuto naději v něho, usiluje být čistý, tak jako on je čistý.

1 João 3:3

Cílem našeho vyučování je láska z čistého srdce, z dobrého svědomí a z upřímné víry.

1 Timóteo 1:5

Žalm. Pro Asafa. Jak je Bůh dobrý k Izraeli, k těm, kdo jsou čistého srdce!

Salmos 73:1

Vyhýbej se mladické prudkosti, usiluj o spravedlnost, víru, lásku a pokoj s těmi, kdo vzývají Pána z čistého srdce.

2 Timóteo 2:22

Člověku se všechny jeho cesty zdají ryzí, ale pohnutky zpytuje Hospodin.

Provérbios 16:2

Když jste nyní přijali pravdu a tak očistili své duše k nepředstírané bratrské lásce, z upřímného srdce vytrvale se navzájem milujte.

1 Pedro 1:22