Criação

Píseň k pouti. Pozvedám své oči k horám: Odkud mi přijde pomoc?

Pomoc mi přichází od Hospodina, on učinil nebesa i zemi.

Salmos 121:1,2

"Ach, Panovníku Hospodine, hle, ty jsi učinil nebesa i zemi svou velikou mocí a svou vztaženou paží. Tobě není nic nemožného.

Jeremias 32:17

Než se hory zrodily, než vznikl svět a země, od věků na věky jsi ty, Bože.

Salmos 90:2

Běda tomu, kdo se chce přít se svým tvůrcem, střep z hliněných střepů! Což smí hlína říci svému tvůrci: "Co to děláš?" a tvůj výrobek: "On nemá ruce"?

Isaías 45:9

Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil.

Efésios 2:10

Přistupte, klaňme se, klekněme, skloňme kolena před Hospodinem, který nás učinil.

Salmos 95:6

Nebesa byla učiněna Hospodinovým slovem, dechem jeho úst pak všechen jejich zástup.

Salmos 33:6

Toto je den, který učinil Hospodin, jásejme a radujme se z něho.

Salmos 118:24

I řekl Hospodin Bůh: "Není dobré, aby člověk byl sám. Učiním mu pomoc jemu rovnou."

Gênesis 2:18

Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil.

Gênesis 1:27

Celé tvorstvo toužebně vyhlíží a čeká, kdy se zjeví sláva Božích synů.

Romanos 8:19

Každý dům někdo staví; ten, kdo postavil vše, je Bůh.

Hebreus 3:4

Vždyť z něho a skrze něho a pro něho je všecko! Jemu buď sláva na věky. Amen.

Romanos 11:36

Naše pomoc je ve jménu Hospodina; on učinil nebesa i zemi.

Salmos 124:8

Z jeho rozhodnutí jsme se znovu zrodili slovem pravdy, abychom byli jakoby první sklizní jeho stvoření.

Tiago 1:18

Cožpak nevíš? Cožpak jsi neslyšel? Hospodin, Bůh věčný, stvořitel končin země, není zemdlený, není znavený, jeho rozumnost vystihnout nelze.

Isaías 40:28

Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové!

2 Coríntios 5:17

A Bůh požehnal a posvětil sedmý den, neboť v něm přestal konat veškeré své stvořitelské dílo.

Gênesis 2:3

A všechno stvoření na nebi, na zemi, pod zemí i v moři, všecko, co v nich jest, slyšel jsem volat: "Tomu, jenž sedí na trůnu, i Beránkovi dobrořečení, čest, sláva i moc na věky věků!"

Apocalipse 5:13

I řekl Bůh: "Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. Ať lidé panují nad mořskými rybami a nad nebeským ptactvem, nad zvířaty a nad celou zemí i nad každým plazem plazícím se po zemi."

Gênesis 1:26

On buduje stupně svého domu na nebesích, nad zemí zakládá svou klenbu. On povolává mořské vody a vylévá je na tvář země. Jeho jméno je Hospodin.

Amós 9:6

'Neboť v něm žijeme, pohybujeme se, jsme', jak to říkají i někteří z vašich básníků: 'Vždyť jsme jeho děti.'

Atos 17:28

Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu.

Romanos 1:20

Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi.

Země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní byla tma. Ale nad vodami vznášel se duch Boží.

Gênesis 1:1,2

Tys to byl, kdo utvořil mé ledví, v životě mé matky jsi mě utkal.

Tobě vzdávám chválu za činy, jež budí bázeň: podivuhodně jsem utvořen, obdivuhodné jsou tvé skutky, toho jsem si plně vědom.

Salmos 139:13,14